Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  האם חובות עוברים בירושה?

  קיבלתם ירושה מקרוב שנפטר, קמתם מהשבעה ופניתם לקבל את זכויותיכם מהירושה, אך גיליתם חובות ירושה רבים שחלים על העיזבון. 

  האם חובות עוברים בירושה? האם פטירת המנוח פוטרת אותו מחובות מסוימים? האם אתם זכאים לכספי הירושה? האם יתכן כי הנושים יבואו לגבות את החוב מכספכם האישי? החובות המוטלים על העיזבון מעוררים שאלות וקשיים רבים בעת חלוקת העיזבון בין היורשים, לפניכם מאמר מקצועי שירכז לכם את המידע לו אתם זקוקים כאשר מוטלים חובות על העיזבון.

  תוכן עניינים

  מי זכאי לכספי הירושה: הנושה או היורש?

  הירושה מתחלקת בהתאם לדיני הירושה הכללים או בהתאם לצוואה שהותיר המנוח, וכל עוד לא הוגשה התנגדות לירושה או בקשת ביטול צוואה על ידי בית משפט, היורשים או הזוכים על פי צוואה, זכאים לקבל את כספי הירושה.

  אך אליה וקוץ בה, חובות אדם שהולך לבית עולמו אינם מתבטלים עם לכתו, אלא חלים על עיזבונו. חובת היורשים הזכאים לירושת המנוח היא ראשית, לסלק כל חוב שידוע להם שהוטל על המנוח, חובה זו קודמת לזכותם ליהנות מכספי ירושת המנוח ורכושו. לרוב במקרים שישנם חובות רבים המוטלים על העיזבון, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון שסמכותו תהיה לפרוע את חובות העיזבון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סעיף 104 לחוק הירושה: הזכות להיקבר בכבוד

   סעיף 104 לחוק הירושה מסדיר את סדר העדיפויות לפיו יסולקו חובות ירושה. כאשר חובות הנמצאים באותו סדר עדיפות, יסולקו בהתאם ליחס הסכום שלהם, ועדיפות של חלק מהחובות על פני חובות אחרים תהיינה בהתאם להוראות החוק הדנות בחובות אלה.

   להלן סדר עדיפות חובות העיזבון:

   1. הוצאות הלווית המוריש, קבורתו והצבת מצבה – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע כי אין פוגעים בחייו גופו או כבודו של אדם, הפסיקה החילה את הכלל גם על החובה לכבד אדם בעת מותו, ולעניין זה יפים דבריו של השופט חשין בפסק דינו:"מקובל עליי כי עיקרון השוויון ואיסור ההפליה חלים, ככלל, לא רק על החיים, אלא גם ביחס למתים. כשם שאין להפלות בין אדם חי לרעהו, בהיעדר שוני רלוונטי ביניהם, כך אין להפלות בין מת למת, בין שלד לשלד ובין עצם לעצם"מכאן נלמדת התפיסה שראשית, ובטרם לגביית חובות כלל הנושים, יש לדאוג לקבורה מכובדת והולמת של המנוח שנפטר, אף אם יש בכך להקטין את אפשרות הנושים להיפרע מן העיזבון.
   2. הוצאות צו הירושה, צו קיום צוואה וניהול העיזבון – מדובר בהוצאות הבסיסיות שהוצאו על מנת שניתן יהא לחלק את העיזבון ובלעדיהן לא ניתן יהיה לגבות את חובות העיזבון.
   3. חובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו במותו לרבות כתובת אשתו עד לסכום סביר – אלה למעשה כלל החובות שהמנוח חב אותם בחייו, כגון חובות לעובדים שהעסיק בהתאם לדיני העבודה וחוזה העבודה לפיו הועסקו, חובות לגופים שונים, וחובות לכל נושה אחר שלא הוזכרו בסעיפים שלעיל.בנוסף לחובות אלה, ניתנה באותו מעמד גם זכות לבת הזוג לתבוע את כתובתה, כאשר בית הדין הרבני נוהג לזכות את האישה בדמי כתובתה בעת פטירת המנוח ולגבותם מהעיזבון, לאור כך שלעיתים זו הזכות היחידה שנותרת לאישה מן העיזבון. לפיכך גם הגביל המחוקק את הזכות עד לסכום סביר, כך שאדם לא ינפח את סכום כתובתו רק על מנת להמנע מתשלום שאר חובותיו.
   4. המגיע לבן זוג על פי עילה הקשורה לקשר הזוגי (פרט לכתובה) – כל הזכויות המגיעות לבן זוג בהתאם לחוק יחסי ממון או לפי הסכם ממון.

   האם הליכי הוצאה לפועל נמשכים אחרי מות המוריש?

   מותו של אדם אינו מפסיק או מונע את הליכי הוצאה לפועל, ואלה ממשיכים להתקיים, כשלראש ההוצאה לפועל סמכות לנקוט בהליכים להפרע מהכספים והרכוש המצויים בעיזבון המנוח.

   ירושת חובות בהוצאה לפועל

   יורשי העיזבון חייבים לפרוע את כל חובות המנוח בטרם לזכותם לקבל את כספי המוריש, על כן הם יורשים גם את החוב בהוצאה לפועל, וראש ההוצאה לפועל רשאי לתבוע את היורשים על מנת להפרע מכספי העיזבון, הן בטרם לחלוקת העיזבון והן לאחריו.

   לאור כך שהיורשים נכנסים בנעלי המוריש, הליכי הוצאה לפועל ימשיכו להתקיים אף אם בין היורשים מצוי קטין, שכן היורשים אינם פורעים את החובות מכיסם, אלא מתוך עיזבון המנוח ולא מוטל סיכון על היורשים עצמם אלא על חלקם בעיזבון בלבד.

   מה עושים עם מינוס בבנק בחשבון של המוריש?

   במקרה שבחשבון הבנק יש מינוס, על היורשים לשלם את החוב באמצעות כלל הכספים בעיזבון ואם לא נותרו, באמצעות מכירת נכסי העיזבון.חובות לביטוח לאומי של המוריש

   חוק הביטוח הלאומי קובע שלא ניתן לגבות חוב דמי ביטוח לאומי מאדם החייב בדמי הביטוח בעד עצמו, שאין לו זכאות לקצבת שארים או תלויים. כמו כן, במקרים מיוחדים בהם קיימת לאדם זכאות לגמלת שאירים או תלויים, בסמכות עובד שהוסמך לכך לפטור את הנפטר מתשלום החוב לביטוח לאומי. בנוסף עובד שהוסמך לכך על ידי ביטוח לאומי, רשאי לוותר מיוזמתו על הפרש, קנס, תוספת או ריבית במקרים בהם החייב בתשלום נפטר.

   יצויין כי במקרה בו האדם חב בתשלום ביטוח לאומי עבור אדם אחר, למשל עבור עובד שהנפטר העסיק, ניתן יהיה לגבות את החוב מהעיזבון.

   חובות לתשלום משכנתא של המוריש

   בבואו של אדם לבקש משכנתא, הוא מחוייב לרכוש ביטוח חיים, ובעת פטירתו חברת הביטוח תשלם את יתרת המשכנתא, ולמעשה תשלום חוב המשכנתא לא ייגבה מן העיזבון. אף על פי כן, במקרים מסויימים, מתגלה, לאחר המוות כי ביטוח החיים לא חל, חברת הביטוח לא משלמת עבורו וחוב המשכנתא ממשיך לרבוץ על הנכס שהיה שייך למנוח, ולחייב את היורשים לפרוע אותו.

   במקרים בהם התגלה כי ביטוח החיים לא חל מסיבה כזו או אחרת, מומלץ לפנות לעורך דין לברר את זכויותיכם ולבחון האם יש מקום להגשת תביעת כנגד הבנק המלווה, חברת האשראי, חברת הביטוח וכו'.

   מומלץ לשים לב שבמקרה והמנוח לקח משכנתא הפוכה, מדובר בהלוואה שבמקרים רבים פירעונה חל רק בעת פטירת המנוח, ולכן אין ביטוח חיים שיגן על אי פרעון ההלוואה (והבנקים אף מבקשים להחתים את ילדי הלווה שהם מודעים לכך שהוריהם שיעבדו את הנכס). במקרה זה החוב ימשיך לחול עד לפרעונו המלא, ואם המנוח לא פרע אותו בעודו בחיים, הבנק יתבע לגבות אותו מהעיזבון.

   הסתלקות מן העיזבון

   כל יורש מהעיזבון רשאי להסתלק מהעיזבון. יורש שהסתלק מהעיזבון רואים בו כאילו לא היה יורש מלכתחילה, כלומר, לא תהייה לו כל אחריות על חובות העיזבון. נשאלת השאלה האם מומלץ להסתלק מהעיזבון?

   מדובר בשאלה מורכבת, לכאורה לא יגרם נזק לשאר היורשים בעיזבון אם אחד היורשים יסתלק, שכן ככלל היורשים לא חייבים מעבר לסך המנה שלהם בעיזבון, אך אם בית המשפט יקבע כי מטרת ההסתלקות הינה הברחת נכסים הוא עלול לפסול את ההסתלקות.

   כמו כן יש לבחון את התועלת שתצמח לאדם שבוחר להסתלק אך בשל חובות העיזבון, שכן כאמור, החובות לא חלים על היורש ועל רכושו, אלא על חלקו בירושה בלבד.
   עורך דין לענייני ירושה יוכל לייעץ לכם בטרם לנקיטת כל פעולה האם כדאי לחלק את העיזבון, האם כדאי להסתלק מהעיזבון, וכיצד עליכם להתנהל על מנת לצמצם את הנזקים שעלולים להגרם לכם מחובות העיזבון ככל הניתן.

   פרסום הודעה ברבים

   במקרה שידוע ליורשים על קיום חובות המוטלים על המנוח, על היורשים לפרסם הודעה ברבים בשני עיתונים יומיים, המזמינה את הנושים להגיש תביעותיהם מהעיזבון תוך 90 ימים לפחות ממועד פרסום המודעה. יצויין כי במקרים בהם מינה בית המשפט מנהל עיזבון, בשל חובות העיזבון, מנהל העיזבון יהא חייב לזמן את הנושים, אלא אם בית המשפט יורה לו אחרת.

   משמעות אי פרסום הודעה ברבים

   יורש שנמנע מפרסום הודעה ברבים על אף שידע על החובות, או שנהג בחוסר תום לב והתעלם במודע מחובות העיזבון, או שהעלים נכסים מן העיזבון על מנת לסכל תשלום חובות העיזבון, יהיה אחראי לכל החובות שלא סולקו מהעיזבון עד לשווי העיזבון כולו בזמן החלוקה, כך שהנושים יוכלו לגבות מאותו יורש את סכום מלוא העיזבון, גם אם ירש רק חלק קטן מהעיזבון.

   יורש שיוכיח כי לא ידע על קיום החוב, יחוייב רק עד גובה חלקו היחסי בעיזבון, כשיודגש כי נטל ההוכחה הוא על היורש. ההשלכה של אי פרסום הודעה ברבים היא חמורה ויכולה לעלות ליורש בכספים שאינם חלק מהעיזבון, אלא מכיסו האישי, ויש לתת על כך את הדעת בטרם בוחרים שלא לפרסם כלל הודעה או ממהרים לחלק את העיזבון.

   נושה שלא הודיע על חוב בהתאם להודעה שפורסמה ברבים

   חוק הירושה קובע כי המועד להגשת תביעת נושה כנגד העיזבון הוא 90 ימים מפרסום ההודעה ברבים. במקרים בהם לנושה סיבה מוצדקת להגשת תביעתו לאחר 90 יום מפרסום ההודעה, הוא אינו רשאי לגבות את מלוא החוב אלא רק עד לגובה החלק היחסי של היורש בעיזבון, וזאת עד שנתיים מתום תקופת הפרסום, לאחר שנתיים לא ניתן עוד להגיש תביעת חוב, והתביעה מתיישנת.

   למה חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני ירושה כאשר מוטלים חובות על הירושה?

   בשורה התחתונה, חובות עוברים בירושה עד לגובה הירושה כולה, ואף עלולים לסכן את הכיס של היורש במקרים בהם יורש ניסה להעלים נכסים או להונות נושה. מדובר בהליך מורכב מאוד, בו היורשים מתמודדים מול גורמים רבי יכולת, כגון הוצאה לפועל, בנקים, חברות אשראי וכו' המלווים בעורכי דין רבים מטעמם, והכל תוך תהליך האבל של היורשים.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם לצלוח את ההליך בתוך התקופה הקשה ממילא של מות יקירכם, לשלם את הנדרש מהמנוח מבלי שהסיכון מהנושים יועבר לכיסכם הפרטי, ולמצות את מלוא זכויותיכם בירושה שנותרה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף