Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  ביטול צוואה על ידי המצווה

  אנשים רבים עורכים בחייהם צוואות שמבטיחות את הורשת כלל רכושם ליקיריהם, אך עם חלוף הזמן, הנסיבות והרצונות של אדם עשויים להשתנות, ואדם שערך צוואה יכול לבקש לבטלה או להחליפה באחרת.

  כל עוד אדם נמצא בחיים, החוק מותיר לו לשנות את צוואתו כפי שחפץ ליבו, בהתאם למספר תנאים שנקבעו בחוק. חשוב שתדעו כיצד ניתן לבטל צוואה, כך שתוכלו לבטל צוואה ישנה או לערוך צוואה חדשה, כראות עיניכם.

  תוכן עניינים

  ביטול צוואה על ידי המצווה בעודו בחיים

  כאשר המצווה עודנו בחיים יש 3 דרכים בהן הוא רשאי לבטל את צוואתו:

  ביטול צוואה על ידי השמדתה

  מצווה רשאי לבטל את הצוואה שערך על ידי השמדה שלה, כך שהיא תחשב כמבוטלת ולא יהיה לה כל תוקף.

  מומלץ בנוסף להשמדת הצוואה גם לבטל אותה באחת מהדרכים הנוספות לביטול צוואה. השמדת הצוואה לבדה עשוייה לעורר קשיים ומחלוקות במקרה בו הצוואה לא תושמד כראוי או שיתגלו עותקים נוספים על הצוואה שהושמדה. במקרים אלה יכולות לעלות טענות שהמצווה לא התכוון להשמיד את הצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ביטול צוואה על ידי עריכת צוואה מאוחרת

   מצווה רשאי לבטל צוואה באמצעות עריכת צוואה מאוחרת יותר. צוואה מאוחרת מבטלת את הצוואה הישנה גם במקרים בהם לא נכתב בה במפורש שהיא מבטלת את קודמתה, אם יש בה הוראות שסותרות את הוראות הצוואה הישנה.

   במקרים בהם אין בהוראות הצוואה החדשה הוראות הסותרות את הוראות הצוואה הקודמת, היא תוסיף על הצוואה הישנה ולא תבטל אותה.

   ביטול צוואה באותו האופן שנערכה הצוואה

   מצווה רשאי לבטל צוואה באמצעות ביטול מפורש של הצוואה באחת הדרכים בהן ערך את הצוואה. כלומר צוואה בכתב בפני עדים תבוטל בכתב בפני עדים, צוואה בפני רשות תבוטל בפני הרשות, צוואה בכתב יד תבוטל בכתב יד וכיוצ"ב.

   ביטול צוואה הדדית על ידי מצווה

   ביטול צוואה הדדית על ידי המצווה יתאפשר בהתאם לתנאים ייחודיים שנקבעו בחוק הירושה:

   • כאשר שני בני הזוג בחיים – באמצעות הודעה לבן הזוג שתבטל את שתי הצוואות.
   • לאחר פטירה של אחד מבני הזוג – באמצעות ויתור על חלקו של מי שנותר בחיים בירושת הנפטר.

   ביטול צוואה שהופקדה על ידי מצווה

   כל אדם שהפקיד צוואה, רשאי לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה למשוך את הצוואה שהפקיד. המצווה הוא היחיד שיכול לבקש את ביטול הצוואה שהופקדה על ידו. הצוואה תמחק ממחשבי הרשם לענייני ירושה והרשם לענייני ירושה ימסור את הצוואה המקורית למצווה, ולו בלבד.

   משיכת הצוואה מרשם הירושה לבדה, לא מבטלת את הצוואה. משיכתה אינה נחשבת לאחת מדרכי ביטול הצוואה המוגדרות במפורש בחוק הירושה, ועל מנת לבטל צוואה כדין, על המצווה לנקוט באחת הדרכים לביטול הצוואה, במקביל לבקשתו למשוך את הצוואה. כלומר על המצווה להשמידה, לערוך צוואה חדשה או לבטל אותה באותו האופן בו נערכה.

   ביטול צוואה על ידי בית משפט

   במקרים מסויימים לבית המשפט ישנה סמכות לבטל צוואה לאחר מות המצווה. ביטול צוואה על ידי בית משפט יעשה במשורה, במקרים חריגים בלבד, מתוך עקרון כיבוד רצון המת, שהוא עקרון על בכל הנוגע לדיני ירושה וצוואות.

   כך למשל בית המשפט עשוי לבטל צוואה במקרים בהם:

   • המצווה לא כשיר לערוך צוואה – במקרים בהם המצווה קטין, פסול דין, או שנמצא שהוא לא כשיר קוגניטיבית לערוך צוואה, בית המשפט יפסול את הצוואה כולה.
   • השפעה בלתי הוגנת – במקרים בהם השפעה בלתי הוגנת גרמה לכך שהמנוח יוריש את רכושו שלא על פי רצונו החופשי, בית המשפט עשוי לפסול את הצוואה.
   • צוואה לטובת יורש – במקרים בהם יורש לקח חלק בעריכת הצוואה, בית המשפט עשוי לפסול את הצוואה.
   • פגמים בעריכת הצוואה – פגמים צורניים בעריכת הצוואה עשויים להביא לפסילת הצוואה על ידי בית המשפט, כך למשל צוואה בכתב יד שלא נכתבה בכתב ידו של המצווה תפסל.
    יחד עם זאת לא כל פגם צורני יביא לבטלות הצוואה, כך למשל העדר חתימה בכל דף מדפי הצוואה, לא בהכרח יפגום באמיתות הצוואה, ויתכן כי צוואה זו לא תבוטל בהתאם לכלל הנסיבות שיובאו בפני בית המשפט.
   • לא ניתן לקיים את הצוואה או הוראות בה – במקרים של הוראות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, בלתי ניתנות לביצוע או בלתי ברורות, בית המשפט עשוי לבטל את ההוראות שלא ניתן לקיימן.

   כיבוד רצון המצווה לבטל את צוואתו

   בשורה התחתונה, מצווה רשאי לבטל את צוואתו בעודו בחיים, בכל עת שיחפוץ בה באחת מהדרכים הקיימות בחוק לביטול צוואה, ובית המשפט יכבד את רצונו לבטל צוואה קודמת.

   חשוב לוודא שאכן הצוואה בוטלה כדין ולהעדיף לשלב את דרכי הביטול ולא להסתפק רק בהשמדת הצוואה הקודמת, כך שלא יהיה כל ספק בכך שהמצווה ביטל את צוואתו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף