Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מהו יורש פסול ומהו יורש שהסתלק?

  ירושה של אדם מחולקת ליורשיו בהתאם לצוואה שהותיר אחריו, ואם לא הותיר צוואה, בהתאם לכללי הירושה על פי דין. אך האם יורשי העיזבון יהיו זכאים בכל מקרה לרשת את המנוח, או שישנם מקרים ששוללים זכות של יורש לחלק בעיזבון? ולמי תחולק הירושה שנותרה ללא יורש?

  חשוב שתכירו את הסעיפים בחוק הירושה שנותנים מענה לשאלות אלה ומסדירים את המקרים בהם: 1. יורש מסתלק מהעיזבון ומבקש שלא לרשת את המנוח; 2. יורש נפסל מלרשת את חלקו בעיזבון המנוח.

  תוכן עניינים

  סעיף 15 לחוק הירושה

  סעיף 15 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע שמי שהוא פסול לרשת או מסתלק מהעיזבון שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו בירושה ישלל ממנו ויתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם. במקרה שהמנוח לא ערך צוואה, חלקו של היורש הפסול או היורש שהסתלק יחולק בין שאר היורשים על פי דין לפי חלקיהם.

  במקרה שהמנוח ערך צוואה, הדין יהיה בהתאם לסעיף 50 לחוק הירושה. הסעיף קובע שזוכה על פי צוואה, שהוא פסול לרשת או שהסתלק מהעיזבון שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, והמוריש לא קבע אדם אחר שיזכה במקומו, הוראת הצוואה תתבטל. המשמעות היא, שחלקו בירושה יחולק על פי צו ירושה, ליורשים על פי דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהו יורש פסול

   סעיף 3 (א) לחוק הירושה קובע שכל אדם שהיה בחיים במות המוריש, כשר לרשת אותו. אף על פי כן, סעיף 5 לחוק הירושה קובע את המקרים בהם יורש נפסל על פי חוק מלרשת את המנוח:

   יורש שניסה להביא למות המוריש – פסול מלרשת

   יורש שהורשע בכך שגרם בכוונה למות המוריש או שניסה לגרום למותו, פסול מלרשת את המוריש. מטרת הסעיף היא למנוע את העוול החמור מקדמת דנא המתבטא בציטוט: "הרצחת וגם ירשת", ולא לאפשר למי שפשע להנות מפירות פשעיו.

   יחד עם זאת, חוק הירושה מותיר גם מקום למחילה ומכבד את רצונו של המנוח, מקום בו יורש הורשע בניסיון לגרום למות המוריש, והמוריש מחל לו. על מנת שהיורש יחזור להיות כשר לרשת, על המוריש למחול לו בכתב או באמצעות צוואה שערך לטובתו.

   יורש שהשמיד העלים או זייף צוואה

   יורש שהורשע בכך שהשמיד, העלים, זייף או ניסה לעשות זאת, פסול מלרשת את המוריש. כאמור גם כאן, המחוקק מבקש להמנע ממצב בו יורש יוסיף חטא על פשע וירש את הירושה לאחר שחיבל או ניסה לחבל ברצונו האחרון של המצווה.

   יורש שתבע על פי צוואה מזוייפת

   יורש שתבע על פי צוואה שהוכח כי היא מזוייפת, וכי הוא ידע על דבר זיופה, יהיה פסול מלרשת את המוריש. המטרה של פסילת היורש מלרשת היא למנוע הנאה מפירות חטאו, ולא לפגוע במי שנפל קורבן לזיוף צוואה. על כן אין זה מספיק שהצוואה תהיה מזוייפת, אלא יש גם להוכיח את המודעות של היורש שתבע על פי צוואה מזוייפת, לכך שהצוואה זוייפה.

   מי יכול להסתלק מירושה

   ככלל, כל יורש יכול לבקש להסתלק מחלקו בירושה לטובת יורש אחר, לטובת כל היורשים, לטובת בן זוג של המנוח, ילדו של המנוח או אחיו של המנוח.

   אף על פי כן, ישנם מקרים בהם בית המשפט לא יאשר את הסתלקות היורש. כך למשל כאשר מדובר בקטין או פסול דין, בית המשפט יפסול הסתלקות שנוגדת את טובתם. כמו כן בית המשפט עשוי לפסול הסתלקות מהצוואה שאינה בתום לב, למשל במקרים של התחמקות מנושים, התחמקות אסורה מתשלומי מיסים וכו'.

   האם ניתן להסתלק רק מחלק בירושה?

   סעיף 6 לחוק הירושה קובע כי יורש רשאי להסתלק מחלקו בעיזבון כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי הצוואה, כולה או מקצתה. יחד עם זאת, הסתלקות חלקית מהעיזבון יכולה להיות ממנה בעיזבון או בשיעור מסויים מהעיזבון כולו, אך לא תתאפשר הסתלקות מנכס בעיזבון שאינו בגדר מנה.

   הוראת צוואה שתקבע כיצד תחולק ירושה של יורש פסול או יורש שהתסלק

   בשורה התחתונה, לא בכל מקרה יורש יקבל את חלקו בירושה. יורש רשאי לסרב לקבל את חלקו בירושה במקרים מסויימים. כמו כן יורש עשוי להפסל מלרשת את חלקו בירושה במקרים בהם הוא מורשע בעבירות שמטרתן היא לקבל חלק בירושה שלא ביושר.

   במקרים אלו חלקו של היורש עשוי להתחלק בין היורשים על פי דין ולא בהתאם לרצון המצווה. הוראות צוואה שיקבעו אדם אחר שיזכה במקום יורש פסול או יורש שהסלק, יאפשרו לקיים את רצון המצווה לאחר מותו גם במקרים לא צפויים בהם יורש מסתלק מהירושה או נפסל מלרשת אותה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף