Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מה קובע החוק בנוגע לירושה של חסוי שמונה לו אפוטרופוס?

  בהתאם לחוק הירושה התשכ"ה-1965 רכושו של כל אדם שנפטר יחולק בין יורשיו על פי דין או בהתאם לצוואה שערך. האם אותם כללים הנוגעים לירושה חלים גם לגבי חסוי (אדם שמונה לו אפוטרופוס)?

  המאמר שלפניכם סוקר את כללי החוק הנוגעים לירושתו של אדם שמונה לו אפוטרופוס.

  תוכן עניינים

  האם אדם שמונה לו אפוטרופוס כשיר לרשת?

  בהחלט, אדם שמונה לו אפוטרופוס כשיר לרשת. בנוסף, קבועים בחוק מספר כללים שמטרתם להגן על זכותו בירושה. כך למשל כאשר נערך הסכם בין יורשים, על בית המשפט לאשר זאת בכפוף לטובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

  האם אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי להסתלק מירושה?

  כאשר אדם שמונה לו אפוטרופוס מבקש להסתלק מזכויות בירושה המגיעה לו, בית המשפט יבחן האם הוא מבין את טיב ההסתלקות ואת המשמעות של הסתלקות מהצוואה, ככל שבית המשפט נוכח כי האדם שמונה לו אפוטרופוס מבין את הסתלקותו והשלכותיה, הוא יקבל את בקשת ההסתלקות.

  האם אדם שמונה לו אפוטרופוס כשיר להוריש?

  כאשר נפטר אדם שמונה לו אפוטרופוס, שלא הותיר אחריו צוואה, ירושתו תחולק לפי דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נשאלת השאלה האם אדם שמונה לו אפוטרופוס כשיר לערוך צוואה? סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנערכה על ידי קטין, מי שהוכרז כפסול דין או צוואה שנערכה בשעה שהמצווה לא הבחין בטיבה, תהיה פסולה. אדם שמונה לו אפוטרופוס, אינו נחשב באופן אוטומטי לפסול דין, לא כל מי שמונה לו אפוטרופוס לא מסוגל להבחין בטיבה של צוואה ולעיתים בית המשפט ממנה אפוטרופוס גם למי שאינו יכול לדאוג לענייניו על אף שאינו פסול דין.

   כלומר, צוואתו של אדם שמונה לו אפוטרופוס תקויים בנסיבות המתאימות, במקרים בהם נמצא כי הוא מודע להיקף נכסיו ומסוגל להבין את טיבה של הצוואה, מהותה ותוצאותיה.

   התנגדות לצוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס

   ישנן מספר עילות בגינן יתכן ותוגש התנגדות לצוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס:

   אי כשרות לערוך צוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס

   הטענה המרכזית כנגד צוואתו של אדם שמונה לו אפוטרופוס לרוב תהייה טענה לפיה האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא פסול דין או שאינו יכול להבחין בטיב הצוואה, ועל כן צוואתו פסולה.

   השפעה בלתי הוגנת על האדם שמונה לו אפוטרופוס

   במקרים בהם ממונה לאדם אפוטרופוס שהוא קרובו, והאדם שמונה לו אפוטרופוס מבקש להוריש לאפוטרופוס את רכושו, או חלק ברכוש, עשויות לעלות טענות על האופן בו נהג האפוטרופוס. למשל טענות על השפעה בלתי הוגנת, במיוחד במקרים בהם האפוטרופוס מקבל חלק גדול יותר מחלקו על פי דין בצוואה, או כאשר יורש על פי דין מנושל או מודר מהצוואה.

   בנוסף עשויות לעלות טענות כי האפוטרופוס שינה באופן בלתי הוגן את מצבו הרכושי של האדם שמונה לו אפוטרופוס ולמעשה הבריח רכוש וכספים מהירושה.

   צוואה לטובת זוכה

   עריכת צוואה אינה יכולה להערך בנוכחות יורש. במקרים בהם האפוטרופוס היה מעורב בדרך כלשהי בעריכת הצוואה, עשוייה לעלות טענה כי הצוואה נערכה לטובת זוכה.

   צוואה בלתי מוסרית, בלתי חוקית בלתי ברורה או בלתי אפשרית לביצוע

   אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי לערוך צוואה, אלא אם יוכח כי אינו כשיר לכך, לפיכך הוא רשאי לערוך צוואה בכל אחת מהדרכים המנויות בחוק, לרבות צוואה בכתב יד, מבלי נוכחות עורך דין ומבלי נוכחות עדים כלל.

   צוואה כזו בלא נוכחות עורך דין, עלולה להוביל לסעיפים והוראות בצוואה שהינם בלתי מוסריים, בלתי חוקיים, בלתי ברורים או בלתי אפשריים לביצוע, שבית המשפט עשוי לפסול אותם.

   איך להתמודד עם התנגדות לצוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס?

   חשוב לדעת כי לא בנקל בית המשפט יקבל התנגדות לצוואה. כך על הטוענים להשפעה בלתי הוגנת להוכיח בראיות ממשיות שהייתה השפעה על המוריש ושהיא הייתה בלתי הוגנת. כמו כן על הטוענים לצוואה לטובת זוכה להוכיח הייתה התערבות משמעותית בעריכת הצוואה. כך למשל במקרה בו אדם הסיע מוריש נקבע כי לא היה בכך התערבות בעצם עריכת הצוואה.

   אף על פי כן, טענות התנגדות עשויות להתקבל כאשר לא פועלים נכון בטרם לעריכת צוואה. לפניכם מספר פעולות שניתן לנקוט על מנת להתמודד עם התנגדות לצוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס:

   1. ייעוץ משפטי ועריכת צוואה על ידי עורך דין לענייני ירושה – עורך דין לענייני ירושה יסייע לאדם שמונה לו אפוטרופוס לערוך צוואה בהתאם לדין ויצמצם את הסיכויים שתוגש התנגדות לצוואתו.
   2. תיעוד כל הפעולות של האפוטרופוס – ואם ניתן גם יידוע שאר הקרובים בפעולות ברכושו.
   3. תיעוד כל צרכיו ובקשותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס – שיאשרו כי הפעולות בכסף נעשו לטובתו או בהתאם לרצון האדם שמונה לו אפוטרופוס ולא לטובת האפוטרופוס.
   4. חוות דעת רפואית פסיכיאטרית בטרם לעריכת צוואה – שתאשר כי האדם כשיר להבין את טיב הצוואה, מהותה ותוצאותיה.

   קיום צוואה שנערכה על ידי אדם שמונה לו אפוטרופוס

   בסיכום הדברים, אדם שמונה לו אפוטרופוס כשיר לרשת, כשיר להוריש על פי דין, ובנסיבות המתאימות הוא כשיר גם להורות בצוואה את רצונו. על מנת לערוך צוואה שתקויים, חשוב להכיר את הקשיים הטמונים בעריכת צוואה של אדם שמונה לו אפוטרופוס ולהבין את הדרכים להתמודד עם הקשיים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף