Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  ביטול צו קיום צוואה [מדריך משפטי 2024]

  לאחר מותו של אדם שהותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לקיום צוואתו על מנת לחלק את עיזבונו בין יורשיו. לאחר שניתן צו קיום צוואה, רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשת ביטול צו קיום צוואה על מנת לתקן או לבטל את צו קיום הצוואה שניתן.

  ביטול צו קיום צוואה [מדריך משפטי 2024]

  סקרנו עבורכם במאמר משפטי זה את הכלים הדרושים לכם על מנת לבטל צו קיום צוואה.

  תוכן עניינים

  סעיף 72 לחוק הירושה: ביטול צו קיום צוואה

  סעיף 72 לחוק הירושה מקנה לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט לענייני משפחה, סמכות לתקן או לבטל צו קיום צוואה שניתן על ידו, על סמך עובדות או טענות שלא הובאו בפניו בטרם למתן הצו. כך למשל גילוי צוואה חדשה לאחר מתן צו קיום צוואה, עשוי בתנאים מסוימים, לאפשר את ביטול צו קיום הצוואה שניתן.

  הסמכות לדון בבקשה לביטול צו קיום צוואה היא כאמור למי שנתן את צו קיום הצוואה, והיא אינה מועברת אוטומטית לדיון בבית המשפט, כך אם לא הוגשה התנגדות למתן צו קיום צוואה, והרשם לענייני ירושה דן בבקשה למתן צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה הוא שידון בבקשה לביטול צו קיום צוואה.

  יחד עם זאת במקרה שבקשה לביטול צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה, והרשם מצא כי העובדות שהובאו בפניו הוגשו בשיהוי ולא בהזדמנות הסבירה הראשונה להגשתן, עליו להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה וההליך יתנהל שם.

  לאחר תיקון או ביטול צו קיום הצוואה, על הרשם להודיע על כך שצו קיום הצוואה תוקן או בוטל לכל הנהנים על פי הצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה ההבדל בין בקשה לביטול צו קיום צוואה לבין התנגדות לצו קיום צוואה?

   התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה תוגש בטרם למתן צו קיום הצוואה בלבד, ולא ניתן להגישה לאחר שניתן צו קיום צוואה.

   ההתנגדות תנומק באחת מהעילות המנויות בחוק הירושה להתנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה, ותתבסס על המידע הקיים בבקשה למתן צו קיום צוואה (לרבות הצוואה עצמה) ועל כל ראייה נוספת שיש בידי המתנגד.

   לעומת זאת, בקשה לביטול צו קיום צוואה, תוגש לאחר מתן צו קיום צוואה. הבקשה תוגש בנסיבות חריגות בלבד, אם נתגלתה עובדה או טענה חדשה שלא הייתה ידועה בטרם למתן צו קיום הצוואה, מייד לאחר גילוי העובדה או הטענה החדשה.

   מי זכאי להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה

   כל מעוניין בדבר, כלומר כל מי שעשוי להיות לו עניין בצוואה שניתנה על ידי המנוח, זכאי להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. מעוניין בדבר יכול להיות נהנה על פי הצוואה, יורש על פי דין (אף אם אינו נהנה בצוואה ונושל או הודר ממנה), נושה של המוריש וכו'.

   מתי מגישים בקשה לביטול צו קיום צוואה

   יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר שנגלה למבקש על עובדה או טענה חדשה בגינה מבוקש לבטל או לתקן את צו קיום הצוואה. עובדה או טענה יחשבו ל"חדשות" רק במקרים בהם יקבע כי לא ניתן היה לדעת עליהן בעת הדיון על הבקשה לצו קיום צוואה, ועל כן הן לא הייתה לנגד עיני הרשם או בית המשפט בעת מתן צו קיום צוואה.

   האם ראייה חדשה תאפשר את ביטול צו קיום צוואה?

   לא. חוק הירושה מאפשר ביטול צו קיום צוואה לאחר מתן צו הקיום, אך במקרים חריגים בלבד, כאשר קיימות עובדות או טענות חדשות שלא ניתן היה לדעת עליהן או לגלות אותן בטרם למתן הצו, ולא ניתן להביא ראיות חדשות לביסוס טענות ישנות שכבר הועלו בדיון על מתן צו קיום הצוואה.סעיף 72 לחוק הירושה מכרסם בעקרון סופיות הדיון, שכן הוא מאפשר להגיש בקשה לבטל פסק דין שניתן לעיתים גם לאחר התדיינויות רבות ואף לאחר זמן רב משניתן פסק הדין (צו קיום הצוואה).

   לאור כך, תחולתו של הסעיף היא מצומצמת, והוא חל רק על טענות ועובדות חדשות שלא ניתן היה להעלותן בטרם למתן הצו.

   מטרת הסעיף אינה לפתוח "מקצה שיפורים", לביסוס טענות ישנות שכבר הועלו בדיונים קודמים, באמצעות ראיות חדשות שנתגלו מאוחר יותר, אלא ניתן לעשות שימוש בסעיף רק במקרים בהם נתגלתה עובדה או טענה חדשה שלא הייתה ידועה בטרם מתן הצו.

   המועד הנכון להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה

   המועד להגיש בקשת ביטול צו קיום צוואה אינו מוגבל בזמן ואינו קצוב, ולכאורה ניתן להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה בכל עת.

   יחד עם זאת, אין בכך לאפשר ליורש להשתהות עם בקשת הביטול, והמועד הנכון להגיש את בקשת הביטול הוא בהקדם, בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר שנודע למבקש שיש לבקש את ביטול צו קיום הצוואה, ולבית המשפט סמכות לדחות על הסף בקשת ביטול צו קיום צוואה שנקבע כי היא "הוגשה בשיהוי מאיין ונעדר הסבר מספק" (רע״א 8920/08גנאים נ׳ האפוטרופוס הכללי).

   יצויין כי השיהוי בהגשת הבקשה לביטול צו קיום צוואה אינו נמדד ממועד הפטירה או ממועד מתן צו קיום הצוואה, אלא השיהוי בהגשת הבקשה נמדד מהמועד בו התגלתה, או ניתן היה לגלות את העובדה או הטענה החדשה בגינה מבוקש לקבל את ביטול צו קיום הצוואה.

   על מנת שבית המשפט יקבל בקשה לביטול צו קיום צוואה שנקבע כי היא הוגשה בשיהוי, הוא יבחן את כלל הנסיבות הנוגעות לשיהוי בהגשת הבקשה בהתאם לאמור להלן:

   1. מידת האיחור בהגשתה הבקשה – כאמור תבחן מהיום בו התגלתה העובדה או הטענה החדשה (ולא מיום הפטירה או מתן הצו), בנוסף בית המשפט יבחן גם את המאמצים שעשה המבקש לצורך גילוי הטענה בטרם למתן צו קיום הצוואה. כך במקרה שהמבקש נמנע מלבדוק את הדברים כנדרש בטרם למתן צו קיום הצוואה, ועשה זאת רק לאחר זמן רב ממתן הצו, יתכן ובית המשפט יקבע כי היה שיהוי בהגשת הבקשה.
   2. הנימוק לאיחור וסבירותו – בית המשפט יבחן מה הסיבות בגינן הבקשה הוגשה בשיהוי והאם הן סבירות בתוך כלל הנסיבות בהליך המובא בפניו.
   3. הקושי שנגרם בשל האיחור על בירור העובדות שהובאו בפני בית המשפט
   4. הקושי שנגרם לצדדים האחרים בבקשה בשל האיחור, על ביסוס טענותיהם ועל הצגת ראיותיהם ואת מידת הפגיעה בצדדים האחרים ובבירור זכויותיהם שנגרמה בשל האיחור.

   רק במקרה שבית המשפט יזקק לטענות המבקש בנוגע לשיהוי, ניתן יהא להמשיך לנהל את הליך הבקשה לביטול צו קיום צוואה שהוגש בשיהוי. לא מדובר בטענות טכניות, אלא בטענות מהותיות שיכולות לשנות מקצה לקצה את תוצאות הדיון בבקשתכם. עורך דין לענייני ירושה, יסייע לכם להגיש את הבקשה במועד הנכון ולכלול בה את כל הנדרש לצורך מיצוי מלוא זכויותיכם בצוואה.

   מהם התנאים לקבלת הבקשה לביטול צו קיום צוואה

   בקשה לתיקון צו קיום צוואה תתקבל במקרים חריגים בהם ימצא בית המשפט או הרשם לענייני ירושה לנכון להורות על ביטול צו קיום הצוואה בהתאם לתנאים המתוארים להלן:

   1. בקשה שהוגשה לאחר קבל צו קיום הצוואה – בקשה לביטול צו קיום צוואה יכולה להיות מוגשת רק לאחר מתן הצו, בקשה שתוגש בטרם לצו קיום צוואה הינה התנגדות לצו קיום צוואה.
   2. בקשה שהוגשה בהזדמנות הסבירה הראשונה – על המבקש לפעול לגילוי העובדות בהקדם האפשרי ולהגיש את הבקשה מייד לאחר גילוי העובדה או הטענה החדשה בגינה מבוקש הביטול. הבקשה לביטול תתקבל רק במקרה שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה יקבלו את הנימוקים לכך שהטענה או העובדה הובאו לידיעת המבקש רק לאחר מתן הצו, ולא ניתן היה לעשות דבר על מנת לגלות אותה בטרם לכך.
   3. הטענה שהועלתה מחייבת את ביטול צו קיום הצוואה – רק במקרים בהם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה יקבע כי מדובר בטענה או עובדה מהותית המחייבת את ביטול הצו, הוא יעתר לבקשה.
   4. בקשה שהוגשה בשיהוי סביר – במקרה שהבקשה הוגשה בשיהוי ממועד גילוי העובדה או הטענה החדשה בית המשפט יבחן בין היתר גם את הנימוק להגשת הבקשה באיחור, את מידת האיחור את הפגיעה בצדדים האחרים וכו', ורק אם יקבע כי מדובר בשיהוי סביר בית המשפט ימשיך לדון בהליך.

   האם ניתן לעכב ביצוע צו קיום צוואה?

   מרגע שניתן צו קיום צוואה, היורשים לפי צו קיום הצוואה רשאים לממש את הירושה, יחד עם זאת, לאחר שהוגשה בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה שנתן רשם לענייני ירושה, הרשם רשאי, להורות על עיכוב ביצוע של כל החלטה שנתן בקשר לעיזבון, על מנת למנוע את מימוש הירושה בטרם למתן החלטה בבקשה לביטול צו קיום צוואה.

   במקרים מסוימים, נקבע כי ניתן לעכב את ביצוע צו קיום הצוואה, עוד בטרם להגשת הבקשה לביטול צו קיום צוואה, על מנת לאפשר את הגשת הבקשה. ככל שהבקשה לא תוגש תוך שבועיים מיום ההחלטה על עיכוב הביצוע, עיכוב הביצוע יבוטל וניתן יהא לממש את צו קיום הצוואה.

   צו קיום צוואה יבוטל רק בנסיבות שיצדיקו זאת

   בשורה התחתונה, סעיף 72 לחוק הירושה מאפשר לכל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול צו קיום הצוואה שניתן, במקרים חריגים בהם מתגלה עובדה או טענה חדשה ששופכת אור חדש על צו קיום הצוואה שניתן, מייד עם גילוי העובדה או הטענה ורק אם יקבע כי הנסיבות מצדיקות את ביטול הצו שכבר ניתן.

   מה העילות לביטול צו קיום צוואה?

   עילות לביטול צו קיום צוואה הן עילות הנוגעות לתקפות הצוואה עצמה, לכשרות המנוח, ולהימצאותה של צוואה חדשה יותר.

   כך למשל צוואה מאוחרת שנתגלתה רק לאחר מתן צו קיום הצוואה, ולא ניתן היה למצוא אותה בטרם למתן הצו, יכולה להיות עילה לביטול צו קיום הצוואה שניתן.

   בנוסף גילוי עובדה חדשה בנוגע לכשירות המנוח, או אופן עריכת הצוואה, ששוללת את תקפות הצוואה, גם כן יכולה לשמש כעילה מוצדקת לביטול צו קיום צוואה. כמו למשל גילוי עובדה חדשה הנוגעת למצבו הנפשי והקוגניטיבי של המנוח, מעורבות יורשים בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת על המנוח ועוד.

   עילות נוספת לביטול צו קיום צוואה, יכולות להיות תקפות הצוואה עצמה, פגמים בצוואה, הוראות לא חוקיות, לא מוסריות, צוואה שזויפה וכו'. אך יש לשים לב, שעליכם להוכיח קודם כל שלא ידעתם על קיום הצוואה, על מות המנוח או על כך שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, ולכן נמנע מכם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בזמן.

   כך למשל במקרה של העדר משלוח הודעה בדואר רשום ליורשים, על הגשת בקשה לקיום צוואה, שמנע מהיורשים להגיש את ההתנגדות. בית המשפט קבע שלא מדובר בדרישה טכנית, אלא בדרישה מהותית, שעשויה, בנסיבות מסוימות, למנוע מיורשים את זכותם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בזמן.

   ביטול מקוון של צו קיום צוואה

   כיום, בניגוד לעבר, אינכם נדרשים להגיע עד למשרדי הרשם לענייני ירושה, או לחכות למשלוח בדואר רשום על מנת להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. את הבקשה לביטול צו קיום צוואה, ניתן להגיש גם באופן מקוון במערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.

   לצורך כך עליכם להצטייד בפרטים של המנוח ובפרטיהם של יתר היורשים (שם ותעודת זהות), לשלם את האגרה ולשמור את האסמכתא לתשלום. לאחר מכן עליכם למלא את טופס הבקשה המנומקת, ואת הפרטים שלכם, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, ולהגישה במערכת המקוונת.

   לאחר ההגשה, הבקשה ופרטי המבקש יוצגו באתר הרשם לענייני ירושה, והיא תהיה פתוחה לעיון הציבור.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף