Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התנגדות לצוואה בטענת השפעה בלתי הוגנת [מדריך משפטי 2024]

  אדם כותב צוואה במטרה לחלק את רכושו כפי רצונו לאחר מותו. אך מה קורה כאשר אותו אדם הושפע באופן בלתי הוגן ונוצל במרמה כדי להוריש את רכושו בניגוד לרצונו החופשי? האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה בטענת השפעה בלתי הוגנת?

  חוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת בטלה. אך כיצד ניתן להוכיח זאת בפני בית המשפט? סקרנו את כל מה שחשוב לדעת על התנגדות לצוואה בטענת השפעה בלתי הוגנת.

  תוכן עניינים

  מהי השפעה בלתי הוגנת בצוואה?

  השפעה בלתי הוגנת בצוואה היא טענה לפיה הוראות צוואה נכתבו תחת השפעה של אדם, לרוב יורש, אך יתכן כי אדם מעוניין אחר, שהשפיע על המנוח במטרה לזכות בטובת הנאה בירושתו. השפעה בלתי הוגנת יכולה להתרחש בדרכים שונות, היא יכולה להתקיים באופן ישיר תוך איומים, באופן עקיף תוך תחבולה או תרמית, או תוך ניצול התלות של המצווה ביורש או באדם אחר מטעמו.

  האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה בטענת השפעה בלתי הוגנת?

  ניתן להתנגד לקיום הצוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת. נטל ההוכחה יוטל על מי שמבקש לטעון כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה. לא כל השפעה של אדם על המנוח תחשב להשפעה בלתי הוגנת, ועל בית המשפט לקבוע כי ההשפעה הייתה בלתי הוגנת, וכי השפעה זו היא שגרמה למנוח לכתוב את צוואתו בניגוד לרצונו החופשי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אם נקבע כי אכן הייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, בית המשפט רשאי לתקן או לבטל את הוראות הצוואה שנכתבו תחת השפעה בלתי הוגנת, ואם הצוואה כולה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, תפסל הצוואה כולה, והעיזבון יחולק לפי דיני הירושה הכלליים ליורשים על פי דין.

   על מי מוטל הנטל להוכיח שהופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה?

   מי שמתנגד לצוואה בטענה שהיא אינה תקפה בשל השפעה בלתי הוגנת על המנוח, עליו מוטל נטל ההוכחה.

   נקודת ההנחה היא שיש לכבד את רצונו האחרון של אדם ולקיים את צוואתו כפי שהיא, אלא במקרים חריגים בהם יוכח כי רצונו החופשי נשלל ממנו. לפיכך נטל ההוכחה לא יהיה פשוט, והטוען ידרש להוכיח בראיות ממשיות כי התקיימה השפעה על המנוח, כי ההשפעה הייתה בלתי הוגנת וכי היא השפיעה על רצונו החופשי.

   כיצד בית המשפט יבחן האם התקיימה השפעה בלתי הוגנת על המצווה?

   על מנת לקבוע האם התקיימה השפעה בלתי הוגנת בית המשפט יבחן את:

   כשירות המנוח לצוות

   ככל שכשרותו של המנוח לצוות הייתה נמוכה יותר, כך סביר יותר להניח כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

   כך למשל קשיים במצבו הנפשי, ירידה קוגניטיבית, שינויי התנהגות קיצוניים, שינויים קיצוניים בין צוואות שערך המנוח בטרם למותו ללא כל הסבר המניח את הדעת וכו', עשויים להעיד על כשירותו הנמוכה של המנוח לצוות.

   ניתוק המנוח מקרובי משפחה אחרים

   ככל שהאדם שנטען כי השפיע על המנוח פעל יותר לניתוק המנוח מקרובי משפחה אחרים, סביר יותר להניח כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת. לא כל מקרה בו המנוח מנותק מקרובי משפחתו יעיד על השפעה בלתי הוגנת, ויש לבחון את היכולת של המנוח לבחור ליצור קשר עם קרובי משפחתו, כפי רצונו.

   כך למשל מקרה בו המנוח שוהה בבית אבות סיעודי, והיורש שנטען כי השפיע עליו הוא היחיד שהייתה לו גישה למקום המצאו של המנוח, ושאר קרובי המשפחה היו מנועים מלהגיע לבקר אותו, עשוי להעיד על השפעה בלתי הוגנת.

   תלות המנוח ביורש

   על מנת להוכיח תלות ביורש יש להוכיח את היקף התלות, ככל שהמנוח היה תלוי ביורש תלות יסודית ומקיפה, עד שסביר יהיה להניח שהרצון החופשי נשלל מהמנוח, הסיכויים להוכיח השפעה בלתי הוגנת גדלים.

   ניצול תלותו של המנוח ביורש

   על מנת להוכיח השפעה בלתי הוגנת יש לבחון לא רק האם המנוח היה תלוי ביורש אלא גם האם השפעת היורש על המנוח הייתה בלתי הוגנת.

   בית המשפט יבחן לצורך כך האם היורש פעל במטרה לנצל את תלותו הגדולה של המנוח בו לצורך זכייה בטובת הנאה אישית שלו, על חשבון רצון המנוח. כך למשל ניצול תלותו של המנוח לצורך מעורבות בעריכת הצוואה, עשוי להעיד על השפעה בלתי הוגנת.

   האם כל השפעה היא בלתי הוגנת?

   לא כל השפעה על המוריש היא השפעה בלתי הוגנת, ולא כל השפעה על המוריש תגרום לפסילת הצוואה או הוראות בה.

   במהלך חיינו אנו בוחרים לפעול בדרכים כאלה או אחרות, ומושפעים מאנשים שונים הנקרים בדרכנו. לא כל השפעה על רצוננו, היא בלתי הוגנת, אלא פעמים רבות השפעה של אדם עלינו, היא רק נדבך נוסף בדרכנו להגיע להחלטה עמה אנו שלמים. השפעה כזו היא השפעה מותרת, שאין בכוחה לגרום לפסילת צוואה.

   על מנת שהשפעה תיחשב לבלתי הוגנת, כזו שתגרום לפסילת הצוואה, עליה להיות השפעה שלמעשה שינתה את החלטתו של המוריש, כך שהוא פעל בניגוד לרצונו האמיתי, כבובה על חוט של האדם שהשפיע עליו.

   האם האפוטרופוס של המנוח יכול לרשת אותו?

   כן, אפוטרופוס של מנוח יכול לרשת את המנוח, בהתאם לנסיבות. במקרים רבים שממונה לאדם אפוטרופוס, ימונה לו אדם קרוב, כמו בן זוג או ילד, שיבטיחו לדאוג לו בדרך הטובה ביותר. במקרים בהם המינוי התרחש לאחר עריכת הצוואה, לרוב אין כל קושי, וברור שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, לאחר שזה כבר ערך את הצוואה.

   במקרים בהם האפוטרופוס מונה לאדם בטרם ערך את הצוואה, עלול לעלות קושי, שמא יתכן והאפוטרופוס השפיע עליו באופן בלתי הוגן במועד עריכת הצוואה.

   בית המשפט יבחן את כל הנסיבות על מנת לקבוע האם התרחשה השפעה בלתי הוגנת של האפוטרופוס על המוריש:

   בית המשפט יבחן את הצוואה, יבחן צוואות קודמות ככל שנערכו, את כשירותו של המנוח, את פעולותיו של האפוטרופוס, האם ניתק אותו מקרובי המשפחה האחרים, מה הייתה יכולתו של המנוח לבחור, מה הייתה תלותו באפוטרופוס, באיזו מידה המנוח יכול היה להיעזר באנשים נוספים, והאם האפוטרופוס אכן ניצל את תלותו של המנוח בו.

   פסילת צוואה שאינה בהתאם לרצון החופשי של המנוח

   בשורה התחתונה, עקרון העל בדיני הירושה הוא כיבוד רצונו של המנוח כפי שהובע בצוואתו.

   יחד עם זאת, ניתן להתנגד לקיום צוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת, במקרים בהם יוכח כי רצונו החופשי של המנוח נשלל ממנו בשל ההשפעה הבלתי הוגנת, ולבקש לפסול את הוראות הצוואה שנולדו בשל ההשפעה הבלתי הוגנת על המנוח.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף