Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התנגדות לצו ירושה [מדריך משפטי 2024]

  כשאדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה ועזבונו יחולק בהתאם לדיני הירושה הכלליים.

  התנגדות לצו ירושה תוגש במקרים בהם אחד או יותר מהיורשים טוענים כנגד הבקשה לצו ירושה. בסקירה המשפטית שלפניכם, נפרט על הליך ההתנגדות לבקשה למתן צו ירושה והמורכבות שלו.

  תוכן עניינים

  מהו צו ירושה?

  חוק הירושה התשכ"ה-1965 קובע כי עזבונו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה, יחולק בהתאם לחוק הירושה ליורשים על פי דין. צו הירושה קובע מי הם יורשי המנוח, ואת חלקו של כל יורש בעיזבונו של המנוח.

  מי הם היורשים על פי דין?

  היורשים על פי דין מוסדרים בחוק הירושה לפיו עזבון המנוח מחולק בין בן הזוג של המנוח לו זכויות ייחודיות בעיזבון, לבין אחת מתוך שלוש הקטגוריות המכונות "ראשי אב" המנויות בחוק הירושה. הקטגוריה הראשונה כוללת את ילדי המוריש וצאצאיהם, הקטגוריה השנייה כוללת את הורי המנוח וצאצאיהם והקטגוריה האחרונה כוללת את סבי המוריש וצאצאיהם.

  הירושה מתחלקת בין בן הזוג (ככל שיש) לבין היורשים השייכים לראש האב הראשון שרשאי לרשת. רק אם לא ניתן לחלק את הירושה ליורשים על פי ראש אב זה, הירושה תתחלק עם ראש האב הבא אחריו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול להגיש התנגדות לצו ירושה

   כל "המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות לצו ירושה. מעוניין בדבר, לפי סעיף 67 לחוק הירושה, הוא כל אדם שעשוי להיות לו עניין בירושה. הפסיקה הרחיבה את הגדרת המעוניין בדבר, כך שכל מי שעשוי להיות יורש של המנוח על פי דין וכל מי שיוכיח שיש לו עניין בירושה (למשל נושים) יחשב כמעוניין בדבר.

   על אף ההגדרה הנרחבת למעוניין בדבר, מי שיגיש התנגדות כשאין לו כל עניין בירושה, למשל שכן ששמע על הליך הירושה ומבקש להתנגד לבקשה, סביר להניח כי התנגדותו תדחה שכן אין לו כל עניין בירושה על פי דין.

   עילות התנגדות לצו ירושה

   צוואה קיימת – העילה המרכזית להתנגדות לבקשה למתן צו ירושה, היא קיום צוואה שהותיר אחריו המנוח ולא הוגשה לרשם לענייני ירושה. במקרה זה על המתנגדים לצו ירושה להגיש במקביל להתנגדותם גם בקשה לקיום צו צוואה.

   סעיף 75 לחוק הירושה מחייב כל מי שיש בידו צוואה להפקידה בידי הרשם לענייני ירושה, לאחר שנודע לו על מות המצווה. הפרת הוראה זו הינה פלילית ודינה מאסר שלושה חודשים או קנס.

   הסתלקות יורש – במקרים בהם יורש מסתלק, הוא לא יחשב יורש מלכתחילה ולא יכלל בצו הירושה. במקרים בהם הוגשה בקשה למתן צו ירושה שלא נכללה בה הסתלקות של יורש, על אף שהסתלק, ניתן להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה ולצרף את הסתלקותו של היורש, כך שלא יכלל ברשימת היורשים בעת מתן הצו.השמטת יורש על פי דין – במקרים בהם הבקשה למתן צו ירושה לא מכילה את כלל היורשים על פי דין, למשל כשישנה ידועה בציבור שלא נכללה בבקשה למתן צו ירושה, יש באפשרותה להגיש התנגדות למתן צו ירושה שתפרט את טענות הידועה בציבור להיותה בת זוגו של המנוח.

   מידע מוטעה על יורש על פי דין – למשל במקרים בהם אדם טוען כי הוא ידוע בציבור של המנוח, על אף שהם נפרדו עוד בטרם למותו של המנוח ניתן להעלות בהתנגדות לבקשה למתו צו ירושה, טענות לפיהן אין מדובר בידוע בציבור. או למשל במקרים בהם הבקשה לצו ירושה לא פירטה את כשירותם של אחד מהיורשים, למשל כשאחד מהם הוא קטין או פסול דין, ניתן להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה ולבקש למנות מי שיגן על זכויותיהם של מי שאינם כשירים.

   בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

   חשוב להבין כי התנגדות לבקשה למתן צו ירושה תוגש בטרם למתן הצו, והיא תתבסס על המידע בבקשה למתן צו ירושה. לאחר מתן צו הירושה, אין עוד מקום להגיש התנגדות לבקשה לצו ירושה, אלא בקשה לתיקון או בקשה לביטול צו ירושה.

   כך למשל אם יורש נכלל בצו הירושה, על אף הסתלקותו, עליכם יהייה להגיש בקשה לתיקון צו ירושה בצירוף הסתלקותו של היורש על מנת שנוסח הצו ישונה.

   התנגדות למתן צו ירושה – נטל ההוכחה

   נטל ההוכחה מוטל על המתנגד למתן צו ירושה. למשל במקרים בהם מוגשת התנגדות לצו ירושה מטעם ידועה בציבור הטוענת לזכותה בעזבון המנוח, עליה להוכיח תשתית ראייתית לכך שהיא והמנוח אכן היו ידועים בציבור עד ליום מותו.

   לעיתים מדובר בנטל הוכחה לא פשוט, במיוחד במקרים בהם אין גיבוי של מסמכים וראיות שיעידו על חייהם המשותפים של המתנגדת והמנוח בסמוך למותו של המנוח. עורך דין ירושה יוכל לסייע לכם לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש מכם ובגיבוש מכלול הראיות שעליכם יהא להביא בפני בית המשפט.

   המועד להגשת התנגדות לצו ירושה

   ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה רק לאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה, בהתאם לתקופה אותה קבע הרשם לענייני ירושה בעת פרסום הבקשה לצו ירושה.

   בהתאם לחוק הירושה הרשם רשאי לקבוע זמן בו תוגש התנגדות למתן צו ירושה, של לא פחות משבועיים ממועד פרסום הבקשה. כל עוד לא חולק העיזבון, ניתן להגיש לרשם בקשה להארכת מועד להתנגדות למתן צו ירושה.

   התנגדות לצו ירושה תוך כמה זמן

   לאחר פרק הזמן של הגשת הבקשה לצו ירושה והגשת ההתנגדות עצמה, שבהעדר נסיבות מיוחדות אורך כשבועיים-שלושה, הרשם יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. אורך הליך ההתנגדות לבקשה למתן צו ירושה תלוי במורכבות התיק, בבקשות שיוגשו מטעמכם ומטעם הצד שכנגד במהלך ההליך, ובלוח זמני בית המשפט.

   התנגדות לצו ירושה חייבת באגרה

   לצורך הגשת התנגדות למתן צו ירושה על המתנגדים יהא לשלם אגרה לרשם לענייני ירושה בסך של 1,036 ₪ (נכון לשנת 2023. מומלץ להתעדכן בכל שנה בגובה האגרה שעשוי להשתנות).

   את האגרה ניתן לשלם באשראי באמצעות המערכת המקוונת של שירות התשלומים הממשלתי או בעמדות מיוחדות הנמצאות בלשכת הרשם לענייני ירושה, אפשרות תשלום נוספת היא בתשלום מזומן או באשראי בבנק הדואר, באמצעות שוברים.

   הפרטים והמסמכים שהתנגדות לצו ירושה חייבת לכלול

   התנגדות לבקשה למתן צו ירושה חייבת לכלול קבלה על תשלום האגרה, כמו כן על ההתנגדות לכלול את פרטי המנוח, לרבות שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו; את פרטי המתנגדים ואת פרטי כל היורשים.

   בנוסף על הפרטים הטכניים יש לכלול בהתנגדות את נימוקי ההתנגדות, מסמכים רלוונטיים שיתמכו בטענות ההתנגדות, תצהיר מאמת שנחתם בפני עורך דין התומך בעובדות כתב ההתנגדות וייפוי כוח של עורך דין, אם המתנגדים מיוצגים.

   האם ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה לבית הדין הדתי?

   ניתן להגיש התנגדות לבקשה לצו ירושה לבית הדין הדתי אך ורק אם כל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו את הסכמתם בכתב לפיה הדיון יערך בבית הדין הדתי. בית הדין הדתי מוסמך לנהוג לפי הדין הדתי הנהוג בו, אך ורק לגבי צדדים כשירים.

   יורש שהוכרז קטין או פסול דין, ויקבל זכויות בירושה בהתאם לדין הדתי, זכויותיו לא יהיו פחותות מהזכויות להן היה זכאי לפי חוק הירושה.

   סעיף 155 לחוק הירושה מסדיר את סמכותו של בית הדין הדתי לדון בהליך התנגדות לבקשה למתן צו ירושה. הסעיף מסמיך את בית הדין הדתי לדון במקרים של הסכמה בכתב בין כל הצדדים, וכאשר מדובר במי שהחוק רואה אותו כפגיע וללא הגנה משפטית מספקת, הסכמתו בכתב (או הסכמת אפוטרופוס) לא מספיקה לבדה, והחוק מעניק לו הגנה נוספת מפני הפחתה בזכויות הירושה שלו.

   האם יש התיישנות על צו ירושה?

   חוק ההתיישנות חל גם בהליכי ירושות וצוואות. בהתאם לחוק ההתיישנות פסק דין טעון ביצוע מתיישן בחלוף 25 שנה ואילו פסק דין שאינו טעון ביצוע לא מתיישן. מתן צו הירושה הוא פסק דין הצהרתי ועל כן, בהתאם לחוק ההתיישנות, לא חלה על מתן צו הירושה התיישנות. כמו כן לא חלה התיישנות על בקשה לצו ירושה, וניתן להגיש בקשה לצו ירושה בכל עת לאחר מות המנוח.

   אף על פי כן בהליכי התנגדות למתן צו ירושה, שיהוי בהגשת התנגדות לירושה עשוי להוביל לדחיית הבקשה. סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו", מועד מתן צו הירושה אינו המועד לפיו נקבע מירוץ ההתיישנות, אלא מועד פטירת המנוח, גם מבלי שניתן צו ירושה. ולמעשה מניין המועדים לצורך הגשת התנגדות יחל מעת מועד פרסום הבקשה לצו ירושה, כלומר מרגע שבו ידעו היורשים על הגשת הבקשה.

   ההתנגדות לצו ירושה הוא הליך מורכב

   הליך התנגדות לבקשה למתן צו ירושה הוא הליך מורכב ובמקרים מסויימים, המתנגדים נדרשים לפתיחת הליכים נוספים במקביל, התלויים זה בזה.

   כך למשל במקרים בהם נטען כי אחד היורשים הוא אדם שאינו כשיר ומבקשים למנות לו אפוטרופוס, תדרשו לפנות להליך בקשה למינוי אפוטרופוס.

   כמו כן, למשל במקרים בהם עילת ההתנגדות היא קיומה של צוואה, שתחייב את המחזיק בצוואה להגישה לרשם הירושה, ולבסוף יתנהל הליך בקשה לצו קיום צוואה שעשוי להתגלגל גם לפתח בית המשפט, במקרה שתוגש התנגדות לצו קיום צוואה.

   בסיכומם של דברים, על אף שהדעה הרווחת בציבור היא כי הליך התנגדות לצו ירושה הוא הליך פשוט יותר מהליך התנגדות לצו קיום צוואה, הליך התנגדות לצו ירושה הוא הליך שעשוי להיות מורכב גם כן, ולא מומלץ להתמודד עימו ללא ייצוג משפטי.

   עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם להתמודד עם ההליך והמורכבות שלו, וינהל עבורכם את כל הנדרש על מנת שתמצו את זכויותיכם בעזבון המנוח.

   האם ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה באופן מקוון?

   ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה באופן מקוון באתר הרשם לענייני ירושה, בכתובת: https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/bakashot

   על מנת להגיש את ההתנגדות לצו ירושה, ראשית עליכם לאתר את הבקשה לצו ירושה.

   הממשק באתר מאפשר לאתר את הבקשה על פי פרטי המנוח: מספר זהות, מספר דרכון, או שמו של המנוח; או על פי פרטי התיק: מספר התיק, טווח תאריכי הגשת הבקשה, או המחוז אליו הוגשה הבקשה.

   לאחר איתור הבקשה, עליכם לבחור בפעולה של הגשת התנגדות, למלא את הפרטים ולצרף את ההתנגדות. במקרה של קשיים בהגשת ההתנגדות למתן צו ירושה באופן מקוון, ניתן לפנות לבירור בטלפון 2416*.

   הנושאים שחשוב שיופיעו בתוכן ההתנגדות לצו ירושה

   הנושא החשוב ביותר שחייב להופיע בתוכן ההתנגדות לצו ירושה הוא העילות להתנגדות לצו הירושה. עליכם לפרט האם קיימת צוואה, ולצרף את הצוואה. אם אין בידיכם מקור, עליכם להוכיח שהמקור הושמד מבלי שהייתה כוונה לבטל את הצוואה, ולבקש לאשר את קיום הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר.

   בנוסף חשוב לפרט מי לטענתכם הם היורשים ולצרף את הראיות המעידות על כך. ציינו האם ישנם יורשים נוספים שלא נכללו בבקשה לצו ירושה, ונמקו זאת.

   גם במקרה שנכללו בבקשה לצו ירושה יורשים שאינם חוקיים או יורשים שפסולים מלרשת, יש לנמק מדוע לטענתכם הם אינם יורשי המנוח. אם הוחסר מידע בבקשה או שיש טעות במידע שבבקשה, עליכם לפרט את המידע הנוסף או המידע הנכון. למשל להצהיר על הסתלקות של יורש או לציין שיורש שנכלל בבקשה הוא פסול דין.

   נושא חשוב נוסף שיופיע בתוכן התנגדות לצו ירושה הוא התנהלות מבקש צו הירושה. יש לציין בהתנגדות חשד שהמבקש העלים או השמיד את הצוואה, מילוי הבקשה בחוסר תום לב למרות שהמבקש ידע על קיום צוואה או על יורשים נוספים וכולי.

   בנוסף חשוב לדעת שאם התנגדות לצו ירושה מוגשת לאחר המועד שנקבע (לרוב לאחר שבועיים מיום פרסום הבקשה לצו ירושה), יש לצרף להתנגדות לצו ירושה, גם בקשה להאריך את המועד להתנגדות, ולנמק את הנסיבות בגינן לא הוגשה ההתנגדות במועד שנקבע.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף