Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איך מוציאים צו ירושה כשאין צוואה [מדריך משפטי 2024]

  חוק הירושה קובע שעיזבונו של אדם שלא ערך צוואה בחייו מחולק ליורשיו על פי דין. על מנת לחלק את הירושה בין היורשים ולקבוע את חלקו היחסי של כל אחד מהיורשים בעיזבון המנוח, יש להוציא צו ירושה.

  צו ירושה הוא צו שמוענק על ידי הרשם לענייני ירושה, ובלעדיו לא ניתן לשחרר כספים ונכסים שהיו שייכים למנוח והוקפאו מייד עם מותו. אם אתם מבקשים לקבל את הירושה שהותיר מנוח שלא ערך צוואה, חשוב לדעת איך מוציאים צו ירושה כשאין צוואה.

  תוכן עניינים

  מי רשאי לבקש צו ירושה כשאין צוואה?

  כל אדם שיש לו עניין בצוואה רשאי לבקש צו ירושה כשאין צוואה. אדם בעל עניין יכול להיות יורש על פי דין, נושה, מנהל עיזבון וכו'.

  איך יודעים שאין צוואה?

  אם אינכם יודעים אם המנוח הותיר אחריו צוואה, עליכם לנסות לאתר את הצוואה בטרם להגשת בקשה לצו ירושה. בדקו במסמכיו של המנוח, בביתו, במחשב שלו, במקום עבודתו ובכל מקום אחר שאתם יודעים שהמנוח שמר בו מסמכים. בנוסף אם אתם יודעים כי למנוח היה עורך דין שטיפל בענייניו, פנו לעורך הדין שלו ונסו לברר האם המנוח ערך צוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אם לא הצלחתם לאתר צוואה, הגישו בקשה לצו ירושה. ככל שהמנוח הפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, הרשם יאתר את הצוואה שהופקדה אצלו.

   למי מגישים את הבקשה לצו ירושה?

   אם לא איתרתם כל צוואה עליכם להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה הסמוך למקום מגוריו האחרון של המנוח. אם המנוח לא התגורר בארץ, הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה הסמוך למקום בו נמצאים נכסים מנכסי העיזבון.

   איך להגיש בקשה לצו ירושה כשאין צוואה?

   מילוי פרטי הבקשה לצו ירושה

   על מבקש הבקשה לצו ירושה למלא טופס בקשה לצו ירושה באופן מקוון או ידני ולציין את פרטיו האישיים ואת עניינו במתן הצו. בנוסף יש לציין את פרטי המנוח. אם למנוח לא הייתה תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה של המנוח.

   כמו כן יש למלא את פרטי כל היורשים ולציין האם יש בין היורשים יורש שהוא קטין או יורש שמונה לו אפוטרופוס. אם מונה ליורש אפוטרופוס יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס. אם יורש נפטר יש לצרף תעודת פטירה של היורש שנפטר.

   הודעה ליורשים על פי דין

   על המבקש לשלוח הודעה על הגשת הבקשה לצו ירושה לכל יורש על פי דין בדואר רשום, או לבקש מכל יורש למלא הצהרה לפיה הוא מודע להגשת הבקשה לצו ירושה. לאחר מכן יש לצרף את אישור המשלוח או את ההצהרה לטופס הבקשה לצו ירושה.

   תצהירי הסתלקות יורשים מהעיזבון

   במקרה שאחד היורשים מבקש להסתלק מהעיזבון, יש לצרף תצהיר הסתלקות חתום ומאושר על ידי עורך דין.

   תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה

   בטרם להגשת הבקשה לצו ירושה יש לשלם את האגרות לרשם לענייני ירושה – אגרת בקשה למתן צו ירושה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון.

   את האגרות ניתן לשלם באופן מקוון באתר התשלומים הממשלתי, בעמדת תשלום אוטומטית הנמצאות במשרדי הרשם לענייני ירושה או בבנק הדואר.

   נכון לשנת 2023 תשלום אגרה למתן צו ירושה בהגשה מקוונת עומד על סך של 461 ₪ ואילו בהגשה ידנית על סך של 542 ₪. תשלום אגרת הוצאות פרסום בעיתון עומד על סך של 130 ₪. לאחר תשלום האגרות יש לשמור את אישורי התשלום ולצרף אותם לטופס הבקשה לצו ירושה.

   כיצד יפעל הרשם לענייני ירושה לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה?

   לאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה הרשם יוודא כי לא הופקדה צוואה במשרדי הרשם ושהבקשה מכילה את כל המסמכים הנדרשים לבקשה.

   אם הרשם ימצא שהופקדה צוואה, לא ניתן יהיה להמשיך בהליך צו הירושה, אלא לפתוח בהליך בקשה לצו קיום צוואה. אם הרשם ימצא טעות בבקשה או שיחסרו מסמכים נדרשים, הרשם ישיב את הבקשה למבקש ויבקש להשלים את המסמכים החסרים.

   לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים, הרשם יעביר את הבקשה לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, יפרסם בעיתון מודעה על הגשת הבקשה לצו ירושה ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות.

   אם תוגש התנגדות למתן צו ירושה, הרשם יעביר את ההליך לבית המשפט לענייני משפחה שבסמכותו לדון בהתנגדות. אם לא תוגש התנגדות בחלוף הזמן שנקבע, הרשם יתן צו ירושה.

   בקשה מקוונת לצו ירושה

   יורשיו החוקיים של מנוח שלא ערך צוואה או יורשיו של היורשים, רשאים להגיש בקשה לצו ירושה באופן פיזי לרשם לענייני ירושה, או בעלות מוזלת באופן מקוון.

   פרט לעלות האגרה המוזלת, מדובר בחיסכון גם בזמן, טרחה וכסף על נסיעות. במקרים בהם היורש מיוצג על ידי עורך דין, הבקשה יכולה להיות מוגשת רק באופן מקוון.

   יחד עם זאת, במקרים בהם יש בין היורשים סבים, דודים, בני דודים, אחים או אחיינים של המנוח, לא ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, גם כאשר היורש מיוצג על ידי עורך דין, ויש להגיש אותה בטופס ידני.

   בקשה מקוונת לצו ירושה ניתן למלא באתר הרשם לענייני ירושה: בקשה לצו ירושה (forms.gov.il):

   על מנת להגיש את הבקשה עליכם לשלם את האגרות באתר התשלומים הממשלתי שירות התשלומים הממשלתי – משרד המשפטים – אגרות לשירותי רשם הירושה – רשם הירושה (ecom.gov.il).

   לאחר מכן עליכם למלא את הטופס המקוון, לצרף את המסמכים הנדרשים ואת האסמכתא על תשלום האגרות, ולהגיש את הבקשה המקוונת לצו ירושה.

   מיהם יורשים על פי דין?

   יורשים על פי דין הם היורשים החוקיים של מנוח שלא הותיר אחריו צוואה. על פי החוק יש 3 ראשי אב שיכולים להיות יורשים על פי דין:

   • צאצאי המנוח והצאצאים שלהם
   • הורי המנוח והצאצאים שלהם
   • סבי המנוח והצאצאים שלהם

   מי שיזכה לרשת את המנוח יהיו בן זוגו של המנוח, בנוסף לראש האב הראשון שקיים. כשהכלל הוא שההורים, תמיד קודמים לצאצאים שלהם.

   כך למשל במקרה שלמנוח יש ילדים, רק הם ירשו את המנוח יחד עם בן הזוג שלו, ואילו הנכדים והנינים של המנוח, ההורים של המנוח וצאצאיהם והסבים של המנוח וצאצאיהם, לא ירשו את המנוח כלל.

   תהליך קבלת הירושה כשאין צוואה

   בשורה התחתונה, כשאין צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה על מנת לממש את עיזבון המנוח.

   בקשה לצו ירושה חייבת לכלול את כל המסמכים הנדרשים וכל טעות בהגשת המסמכים עשויה להחזיר אליכם את הבקשה לצו ירושה לתיקון או הוספת מסמכים, ולעכב את תהליך קבלת הירושה.

   רק לאחר שהרשם יאשר את תקינותם של כל המסמכים הוא ימשיך בתהליך עד למתן צו הירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף