Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה [מדריך משפטי 2024]

  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן זוג אחד על צוואתו של בן הזוג האחר. צוואה כזו נקראת צוואה הדדית.

  כך למשל רשאים בני הזוג לערוך צוואה זה לטובת זה במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, ולאחר מות שניהם להוריש את הרכוש הנותר לילדיהם המשותפים.

  תוכן עניינים

  העיקרון המנחה והייחודי בעריכת צוואה הדדית מבוסס על הסתמכות בני הזוג זה על צוואתו של זה. אך מה קורה כאשר בן הזוג מתחרט ורוצה לשנות את צוואתו לאחר פטירת בן זוגו? שינוי של צוואה הדדית לאחר פטירה של בן הזוג יעשה בדרך מיוחדת, שהיא שונה משינוי צוואה רגילה.

  האם ניתן לשנות צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים?

  שינוי צוואה הדדית בחייהם של שני בני הזוג יעשה באמצעות עריכת צוואה הדדית חדשה על ידי שני בני הזוג.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   במקרה שבן הזוג השני אינו מסכים לשינוי הצוואה ההדדית, באפשרות בן הזוג המבקש לשנות את הצוואה לבטל את הצוואה ההדדית שערך ולערוך צוואה חדשה בעצמו.

   ביטול הצוואה ההדדית יעשה באמצעות מסירת הודעה למצווה השני. לאחר מסירת ההודעה בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים, ובן הזוג רשאי לערוך צוואה חדשה בעצמו כפי ראות עיניו.

   האם ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירה של אחד מבני הזוג?

   לאחר מות אחד מבני הזוג המצב מורכב יותר, שכן לא ניתן למסור הודעה למצווה השני שכבר נפטר והסתמך על בן הזוג שנותר בחיים. מנגד עומדת גם זכותו של כל אדם להוריש את עיזבונו שלו כראות עיניו ולשנות את צוואתו כל עוד הוא בחיים.

   החוק מאזן את שני האינטרסים הללו וקובע כי ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירה של אחד מבני הזוג לאחר שבן הזוג שנותר בחיים ויתר על החלק שהוא זכאי לו על פי הצוואה ההדדית.

   האם ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת בן זוג בהסכמה של שאר היורשים?

   ישנם מקרים בהם נערכה צוואה הדדית, בן הזוג נפטר, ובן הזוג שנותר בחיים מבקש לערוך צוואה חדשה, מבלי שיש כל התנגדות מצד שאר היורשים.

   כך למשל במקרה בו שני בני זוג ערכו צוואה הדדית בה קבעו כי במות אחד מהם הירושה תועבר לבן הזוג השני, ובמות בן הזוג השני הצוואה תחולק בין הילדים בחלקים שווים.

   חולפים הימים והאב נפטר, לאחר מספר שנים לאחד הילדים מתגלה מחלה כרונית המצריכה טיפול יקר, והאם הנמצאת בערוב ימיה מבקשת לשנות את הצוואה ולחלק את הרכוש בין הילדים בחלוקה שאינה שוויונית, כך שהאח החולה יקבל חלק גדול יותר בירושה. יתר האחים מביעים את הסכמתם. האם ניתן לשנות את הצוואה ההדדית?

   התשובה לכך היא שאין זה משנה אם שאר היורשים מסכימים לשינוי הצוואה ההדדית, שכן העיקרון המנחה הוא הסתמכות בן הזוג שערך את הצוואה ההדדית, ולא של היורשים. לפיכך ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירה רק אם בן הזוג שנותר בחיים יוותר על חלקו בירושה.

   יש לציין שבמקרה זה ישנם פתרונות חלופיים, כך למשל יתכן והאם תהיה רשאית להעביר לבן החולה חלק מהרכוש בעודה בחיים, אם הצוואה ההדדית לא מונעת זאת. כמו כן היורשים שמביעים הסכמה לשינוי הצוואה רשאים לערוך ביניהם הסכם בין יורשים על מנת לחלק את הרכוש באופן שונה מהקבוע בצוואה.

   מה הן ההשלכות של שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה?

   צוואות הדדיות שנערכו עד לשנת 2005 ניתן לשנות בלא כל השלכות, כאשר בן הזוג שנותר בחיים יוכל להמשיך להנות כזוכה מצוואתו של בן הזוג, אלא אם תוכח ההסתמכות של בן הזוג על הוראות הצוואה ההדדית.

   בשנת 2005 נכנס לתוקף תיקון לחוק הירושה לפיו בן הזוג שמבקש לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג השני, לא יוכל להנות כזוכה מצוואתו של בן הזוג שנפטר. ואלה הן ההשלכות של שינוי צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג בצוואת שנערכו לאחר שנת 2005:

   בטרם לחלוקת העיזבון

   בן הזוג שנותר בחיים יסתלק מהעיזבון, כלומר הוא לא ירש את בן הזוג המנוח. לאחר מכן הוא יוכל לערוך צוואה חדשה ולהוריש את רכושו שלו (ללא רכוש בן הזוג שנפטר) כפי ראות עיניו.

   לאחר חלוקת העיזבון

   בן הזוג שנותר בחיים ישיב את הירושה שירש על פי הצוואה לעיזבון, ככל הניתן הוא ישיב את הרכוש בעין. אם לא ניתן להשיב את הרכוש שירש מבן הזוג בעין, עליו להשיב את שוויו לעיזבון. לאחר השבת הירושה או שוויה לעיזבון יוכל בן הזוג לערוך צוואה חדשה שלא כוללת את רכוש בן הזוג שנפטר, כפי ראות עיניו.

   מהי צוואה הדדית?

   צוואה הדדית היא צוואה שנערכת על ידי שני בני זוג שהסכימו ביניהם כיצד לחלק את הרכוש לאחר מותו של כל אחד מהם, ולאחר מותם של שניהם.

   מה היתרונות והחסרונות של צוואה הדדית?

   צוואה הדדית היא צוואה משולבת יחד עם הסכם בין בני זוג, ולכן היא מגבילה את בן הזוג שנותר בחיים מלהשתמש ברכוש אותו ירש מבן הזוג השני.

   מצד אחד מדובר בחסרון שכן בן הזוג מוגבל מלהשתמש באופן מלא ברכושו. אך מצד שני זהו יתרונה של צוואה הדדית, שמאפשרת לבני הזוג להוריש זה לזה את הרכוש לאחר המוות, ובמקביל גם לדאוג שלבסוף הרכוש יגיע ליורש אחר, לרוב לילדים המשותפים.

   משמעות נוספת של צוואה הדדית היא אופן הביטול והשינוי שלה. גם כאן מדובר בחסרון מצד אחד, שכן ביטול הצוואה הוא מורכב יותר. אך מצד שני זהו יתרונה של הצוואה ההדדית. הקושי לבטל או לשנות את הצוואה, נותן כוח להסכמה החוזית בין בני הזוג, ודואג שתהיה משמעות להסתמכות שלהם על הצוואה ההדדית.

   האם ניתן למנוע שינוי צוואה הדדית?

   בני זוג שערכו צוואה הדדית יכולים להורות בצוואה על דרכים לביטול או שינוי צוואה הדדית, שיהיו שונות מהדרכים שנקבעו בחוק הירושה. בני הזוג יכולים למשל להסכים ביניהם בצוואה שהם אינם חייבים להשיב את הרכוש לעיזבון על מנת לבטל את צוואתם, או שעליהם להשיב רק חלק מהרכוש, או כל הוראה אחרת המתאימה להם.

   יחד עם זאת, בני הזוג אינם יכולים למנוע לגמרי שינוי צוואה בחיי שניהם. הוראה בצוואה שתשלול לגמרי את הזכות לבטל את הצוואה, כששני בני הזוג בחיים, תיפסל.

   שינוי צוואה הדדית רק לאחר ויתור על הירושה

   בשורה התחתונה, חוק הירושה מאפשר לאדם לשנות את צוואתו ולהתחרט עליה בעודו בחיים. יחד עם זאת, צוואה הדדית הינה הסדר מיוחד שמאזן בין אינטרסים של שני בני הזוג המסתמכים זה על צוואתו של זה.

   כאשר אחד מהם נפטר, בן הזוג שמבקש לשנות את הצוואה, רשאי לעשות זאת, אך בכפוף לכך שיוותר על חלקו בירושה של בן הזוג שנפטר.

   כך מאוזנים האינטרסים של שני בני הזוג – אינטרס ההסתמכות של בן הזוג שנפטר והאינטרס של בן הזוג שנותר בחיים לקבוע מה יעשה ברכוש כל עוד הוא חי.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף