Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  ערעור על צו קיום ירושה [מדריך משפטי 2023]

  צו קיום ירושה הוא צו המפרט את יורשי האדם שנפטר וחלקם בעיזבון. צו הירושה ניתן לאחר שהוגשה בקשה לקיום צו ירושה, במקרים בהם אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה תקפה. לעיתים הבקשה לצו קיום ירושה או הצו שניתן מכילים טעויות, שעשויות לפגוע בזכותכם מהעיזבון.

  הוגשה בקשה לקיום צו ירושה שמדירה אתכם, יורשים על פי חוק, מהעיזבון? רשם הירושה נתן צו קיום ירושה ואתם חושבים שנפלה שגגה בצו שניתן? סקרנו עבורכם את כל הדרכים בהן ניתן לערער על צו קיום ירושה.

  תוכן עניינים

  מי יכול לערער על צו קיום ירושה?

  כל אדם שיש לו עניין בדבר הירושה, יכול לערער על צו קיום ירושה. מעוניין בדבר עשוי להיות יורש על פי חוק, יורש שהושמט מהצו ואף נושה של המנוח.

  איך מערערים על בקשה לקיום צו ירושה?

  ערעור על בקשה לקיום צו ירושה יעשה באמצעות הגשת התנגדות לקיום צו ירושה לרשם הירושה, לא יאוחר משבועיים מיום פרסום הבקשה לקיום צו ירושה. יחד עם זאת, ניתן לבקש להאריך את מועד הגשת ההתנגדות, בנסיבות שיצדיקו זאת, וכל עוד לא ניתן צו הירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הרשם לענייני ירושה יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה שינהל את ההליך וידון בעילות ההתנגדות לצו קיום הירושה שהועלו בפניו.

   מה הן העילות להתנגדות לצו קיום ירושה?

   קיום צוואה

   אחת העילות העיקריות בגינן תוגש התנגדות לצו קיום ירושה, היא הטענה לפיה המנוח הותיר אחריו צוואה. צו ירושה ינתן במקרים בהם אדם נפטר, לא הותיר אחריו צוואה תקפה. במקרים שנמצאה צוואה שלא הובאה לידיעת הרשם מאי אילו סיבות, יש לצרף את הצוואה ולבקש להתנגד לצו קיום הירושה ולנהל את ההליך על פי צוואת המנוח ורצונו האחרון, ולא על פי דיני הירושה הכלליים.

   השמטת יורשים מהבקשה

   חוק הירושה מסדיר את היורשים על פי דין שירשו את עיזבון המנוח, במקרים בהם לא הותיר אחריו צוואה. לעיתים בקשה לצו קיום צוואה לא מכילה את כל היורשים. כך למשל במקרה שלמנוח היו ילדים מאישה קודמת שלא נכללו בבקשה, או ידוע בציבור שהושמט מהבקשה.

   במקרה שיורש על פי דין הושמט מהבקשה ניתן להגיש התנגדות לצו קיום ירושה שתנמק ותוכיח שיש לחלק את הירושה גם ליורש על פי דין שהושמט מהבקשה.

   השמטת מידע על יורשים

   במקרים בהם הושמט מידע רלוונטי על יורש בעיזבון, למשל השמטת היותו של יורש פסול דין או השמטת מידע על פרידה בין המנוח לבין ידועה בציבור בטרם למותו, ניתן להתנגד לבקשה לצו קיום הירושה, ולצרף מסמכים המעידים על המידע שהושמט.

   הסתלקות מהירושה

   לעיתים אחד היורשים בוחר להסתלק מהירושה ולא לקבל את חלקו בעיזבון. אם הוגשה בקשה לצו קיום ירושה שלא כללה הסתלקות יורש, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום ירושה ולצרף אליה תצהיר הסתלקות יורש חתום על ידי עורך דין.

   איך מערערים על צו קיום ירושה שכבר ניתן?

   לאחר שצו קיום הירושה ניתן, לא ניתן להגיש התנגדות לצו קיום ירושה. הערעור על צו קיום הירושה במקרה זה, יעשה באופן של הגשת בקשה לביטול או תיקון צו ירושה. כל אדם שיש לו עניין בירושה רשאי להגיש את הבקשה לביטול או תיקון צו ירושה, ועליו להעלות טענות או עובדות חדשות שלא ניתן היה לדעת עליהן בטרם ניתן צו קיום הירושה.

   על מנת שהבקשה לביטול או תיקון צו קיום ירושה תתקבל, יש להוכיח סיבה מוצדקת בגינה הטענות והעובדות לא הועלו בטרם למתן צו הירושה. בנוסף יש להוכיח שהטענות או העובדות החדשות הובאו בהזדמנות הסבירה הראשונה, ושהמבקש עשה מאמץ סביר להשיגן בהזדמנות הסבירה הראשונה.

   כמו כן, בית המשפט יבחן ויאזן בין ההצדקה לתיקון או ביטול צו הירושה לבין הקושי שנגרם למבקש צו הירושה בשל חלוף הזמן. כך אם בית המשפט ימצא כי נגרם קושי להציג ראיות, או שהצוואה כבר מומשה ויש קושי לא סביר להשיב אותה, יתכן והבקשה לביטול או תיקון צו ירושה תדחה.

   התנגדות או ביטול צו קיום ירושה?

   בשורה התחתונה, ניתן לערער על צו קיום ירושה אם ישנן עילות המצדיקות זאת, ובכל עת, גם לאחר שצו קיום הירושה כבר ניתן.

   על מנת לערער בטרם למתן צו קיום הירושה יש להגיש התנגדות לצו קיום ירושה, ולאחר מתן צו הירושה, יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. על אף שניתן לערער בכל עת על מתן צו קיום הירושה, השתהות עם הערעור שלא לצורך, תוביל לדחייתו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף