Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ערעור על צו ירושה

  צו ירושה הוא ההליך המתקיים לאחר מותו של אדם. מדובר במקרה שבו יש יורשים חוקיים ומתחיל הליך שבו ניתן לבצע את חלוקת הרכוש על פי הכתוב בחוק. לעיתים ישנם מקרים שבהם ניתן לערער על הצו הזה בשל כמה סיבות ואף לבטל אותו אם התקיימו תנאים אחדים.

  צו ירושה הוא צו שניתן לאחר מותו של אדם כאשר אין צוואה שנכתבה על ידו. במקרה כזה שישנם יורשים, חלוקת הרכוש מתבצעת על פי מה שנקבע בחוק הירושה. אולם, יש מקרים שבהם ניתן לערער על צו הירושה שניתן.

  תוכן עניינים

  באלו מקרים ניתן לערער על צו ירושה?

  במקרה שבו לאחר שפורסם צו ירושה, התברר שפרטי הצו לא נכונים או שחסר בהם מידע, שיש עובדות לא נכונות או שהתגלה מידע חדש על היורשים שהצו לא כולל. רשאים לערער על צו הירושה כל מי שרואים עצמם נפגעים ממנו שאלה בדרך כלל היורשים עצמם. חשוב לדעת, שלא מדובר בראיות חדשות שיש להגיש בערעור אלא רק על עובדות או טענות חדשות שלא היו קיימות בצו המקורי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד מגישים ערעור על צו ירושה?

   מי שמערער על צו הירושה, צריך להגיש בקשה לרשם הירושות. את הבקשה ניתן להגיש בכתב או באופן מקוון. בבקשה עצמה צריך לכלול את הפרטים המדויקים של היורשים, המנוח וכן לנמק את הסיבות לערעור. לכל אלה יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין שמאשר את פרטי הערעור.

   רשם הירושות יכול להעביר לבית משפט לענייני משפחה את הבקשה לתיקון או ביטול צו ירושה במקרה שבו הטענות החדשות לא עלו לפני שניתן הצו המקורי. כלומר, אם יורש הגיש בקשה לצו ירושה ואחרי שהצו פורסם הועלו טענות או עובדות חדשות ומבוססות שדורשות תיקון או ביטול הצו המקורי.

   רשם הירושות או בית המשפט יכולים לתקן צו ירושה או לבטל אותו בהתאם לעובדות והנימוקים שהוגשו בערעור. אם הצו תוקן ופרטיו החדשים מדויקים וחוקיים, הירושה תעבור ליורשים על פי מה שנקבע בחוק.

   באלו מקרים צו ירושה מתבטל?

   אם בית המשפט קיבל ערעור על צו ירושה ובו טענות חדשות, הוא יבדוק האם הטענות הללו מצדיקות את ביטול הצו. כעיקרון, אין עילות מסוימות שעל פיהן ניתן לבטל צו אלא כל בקשה נידונה בפני עצמה ונבחנת על פי הוראות החוק. בבדיקה, נבחנת השאלה האם יש לטענות החדשות משקל והשפעה.

   עקרונות מנחים בביטול צו ירושה

   אמנם לא נמצאות בחוק עילות מסודרות לביטול צו ירושה, אך ישנם כמה עקרונות כלליים שגובשו במהלך השנים דרך פסיקות של בתי משפט. העקרונות הללו יכולים להיות פרוצדורליים או כאלה שיש להם השפעה על היורשים:

   1. משך האיחור בהצגת טענות חדשות – על פי עקרון זה, בית המשפט יכול לבדוק כמה זמן עבר מהרגע שבו נודע מידע חדש ועד להבאתו. כמו כן, יבחן האם ניתן היה להביא את המידע החדש הזה לפני כן, כלומר לפני פרסום צו הירושה המקורי.
   2. חוזק הטענות החדשות – בית המשפט יבדוק אם העובדות והטענות החדשות שהוגשו במסגרת הערעור הן בעלות משקל, חזקות מספיק ומצדיקות את ביטול צו הירושה.
   3. פגיעה ביורשים – כאן נבחנת מידת ביטול צו הירושה והאם בביטולו תיתכן פגיעה במי מהיורשים. הבחינה תהיה האם בביטול הצו חלוקת הרכוש ליורשים נפגעת או לא. בנוסף, נבחנת גם האפשרות שלא רק היורשים עצמם עלולים להיפגע אלא גם צדדים שלישיים הקשורים עמם.

   אינפוגרפיקה-ערעור על צו ירושה

   במקרה שבו בית המשפט שוכנע שיש לתקן את הצו, הוראותיו החדשות יקוימו ליורשים על פי הסדר הקבוע בחוק הירושה. אם הצו כולו מתבטל, הרי שאין לו תוקף מבחינת היורשים והם יקבלו על כך הודעה.

   לסיכום, צו ירושה מתפרסם כאשר אין צוואה והיורשים מעוניינים לקבל את רכוש המנוח על פי החוק. לעיתים מתגלים פרטים חדשים לאחר פרסום צו הירושה ולכן אפשר לערער עליו. הערעור צריך לכלול עובדות חדשות ומבוססות שיכולות להשפיע על תוכן הצו.

   בית המשפט בודק את הטענות לגבי הצו, שוקל את הטיעונים שהובאו לפניו, את מידת השפעתם על קיום או ביטול הצו ומה מידת הפגיעה האפשרית ביורשים. לאחר כל אלה, יוכל בית המשפט לתקן את צו הירושה ולאפשר ליורשים לקבל את חלקם מחדש לפי החוק. ישנה אפשרות שיוחלט לבטל את הצו כולו, כך שלא יהיה לו תוקף עוד עבור היורשים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף