Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  מי יורש את כספי הפנסיה של הנפטר? (מדריך משפטי)

  סוגיה נוספת המתעוררת במקרים רבים בדיני הירושה, הינה סוגיית ירושת כספים פנסיוניים המגיעים למנוח, כספים אשר על פי רוב לא נוהג אדם בחייו לקחת בחשבון בבואו לחשוב על עיזבונו וכיצד יחולק, אם על ידי צוואה ואם באמצעות הוראות החוק.

  מי יורש את כספי הפנסיה של הנפטר? (מדריך משפטי)

  מאחר ואין המדובר בנכס מוחשי ויתרה מכך, המדובר הוא בכספים אשר ככלל מוחרגים מעיזבון מוריש ואינם מהווים חלק ממנו וזו בעצם זכות עתידית המשתלמת רק בהתקיים תנאים מסוימים, חשוב לקחת כספים אלו בחשבון מבעוד מועד ולתת הוראות מפורשות בצוואה לגבי מי יירש את הכספים הללו.

  תוכן עניינים

  באופן רגיל – המוריש קובע מוטבים בקרן הפנסיה

  כמו בכל פוליסת ביטוח הנערכת למבוטח, נדרש המבוטח לציין מי יהיו המוטבים אשר יקבלו את הכספים או את הקצבה בקרות מקרה הביטוח נשוא הפוליסה ובאילו תנאים. חשוב לשים לב ולעדכן את המוטבים בפוליסות מפעם לפעם בהתאם לשינוי הנסיבות האישיות- אם אדם התגרש למשל, שוב לא ירצה כי גרושתו תהיה תישאר המותבת בפוליסות הביטוח שלו.

  בהנחה שלא נקבעו מוטבים ועם פטירת המבוטח, תפעל קרן הפנסיה בהתאם לתקנון שלה, אשר על פי רוב פועל בהתאם להנחיות חוק הירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כספי הפנסיה – אינם מהווים חלק מעיזבון המנוח

   כאשר אדם הולך לעולמו, כל רכושו, כספיו וזכויותיו עלי אדמות, מקובצים לכדי עיזבונו, אשר יחולק בין יורשיו אם בהתאם לצוואה שהותיר המנוח ואם בהתאם להוראות חוק הירושה. ישנם כספים וזכויות המוחרגות מעיזבון נפטר, כאשר אחד מהחריגים הינו – כספים פנסיוניים.

   רוב האנשים אינם מודעים לעובדה מהותית זו, מה שיוצר בלבול רב בעת חלוקת העיזבון וטביעה בים של בירוקרטיה, מה שיכול להיחסך על נקל, בהתייעצות מוקדמת לגבי צוואות או ירושות.

   מומלץ – לקבוע את זהות היורשים במסגרת צוואה

   כאמור, דרך המלך לקיבוע וכיבוד רצונו של מצווה, הינה על דרך של עריכת צוואה באופן מקצועי ומחושב. כך ובין יתר הוראות הצוואה, יכול מצווה לקבוע בפירוש, כי כספי העיזבון יכללו גם את הכספים הפנסיוניים שלו ועל מנת להיות בטוח כי אכן רצונו זה יכובד, על המצווה להקפיד על:

   1. על המצווה לכתוב במפורש את שמות החברות וקרונות הפנסיה.
   2. על המצווה לכתוב במפורש את מספרי הפוליסות אצל אותן החברות וקרנות הפנסיה.
   3. על המצווה לציין במפורש איזה יורש יהיה זכאי לכספים באיזו חברה או קרן.
   4. ככל שניתן, רצוי לצרף מסמך רשמי של החברה או של הקרן, הנושאת את שמה, את שם המבוטח המצווה ואת מספר הפוליסה.
   5. על המצווה לוודא כי שמות המותבים בפוליסות הקיימות לו תואמות את שמות היורשים המופיעים בצוואה שאחרת, נפתח פתח לסתירות מהותיות שיכולות להביא לקיומם של הליכים משפטיים לבירור זהות הזכאי לרשת את הכספים הפנסיוניים.
   6. בכל מקרה ולמען הסר ספק רצוי כי המצווה יעביר העתק הצוואה לכל חברה או קרן רלוונטית, הנושאת את מועד עריכתה.

   ירושת כספים פנסיוניים בהיעדר צוואה

   בהנחה שאין צוואה וגם המנוח לא קבע מותבים בפוליסה, אזי הכספים הפנסיוניים יחולקו לשאריו על פי הקבוע בחוק הביטוח הלאומי ( בין היתר: בן/ בת זוג, ידוע בציבור, צאצא של המוריש התלוי בו).

   הכספים הפנסיוניים יחולקו לשאריו על פי הקבוע בחוק הביטוח הלאומי

   הדבר החשוב ביותר שיש לזכור, כי הכספים הפנסיוניים אינם מהווים חלק מעיזבונו הטבעי של אדם ולכן וככל שאדם מעוניין כי כספים אלו יחולקו לפי רצונו בעת הרלוונטית, עליו לוודא כי ציין מותבים בפוליסות (ויעדכן מידי פעם), או יקבע זהות היורשים במסגרת צוואה (ופה יוודא כי שמות היורשים תואמים לשמות המוטבים בפוליסות).

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף