Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  נוסח צוואה לדוגמא

  על פי חוק הירושה, כל רכושו של אדם יחולק לאחר מותו ליורשיו החוקיים, אלא אם האדם ערך צוואה תקפה. החוק קובע כי כל אדם הכשיר לכך, רשאי לערוך צוואה, ולהורות בה כיצד לחלק את רכושו, בהתאם לרצונו.

  כך אדם שערך צוואה רשאי לנהוג ברכושו לאחר מותו, כפי ראותו עיניו; הוא רשאי להוסיף יורשים רצויים לעיזבון, לנשל יורשים לא רצויים מהעיזבון, לקבוע איזה חלק יקבל כל אחד מהיורשים בעיזבון, ואף לקבוע הוראות שיורו על אופן קבלת העיזבון.

  יודגש כי בטרם לעריכת צוואה חשוב להיוועץ בעורך דין העוסק בענייני ירושה. עורך דין לענייני ירושה יסייע לכם לערוך צוואה תקפה שתקויים ויפחית את הסיכוי לפסילת הצוואה, לאחר מותכם, בפרט במקרים בהם אדם מבקש לסטות מההוראות הקבועות בחוק הירושה.

  לפניכם דוגמא לנוסח צוואה:

  צוואה

  היות ואיש אינו יודע מתי יום פקודתו; והיות וברצוני לערוך צוואה שתביע את רצוני האחרון ותצווה את אשר יעשה בכל עיזבוני לאחר אריכות ימים ושנים;

  אני החתום מטה__________ ת"ז__________ מכתובת___________, בהיותי מיושב בדעתי וצלול, מרצוני הטוב והחופשי, מבלי כל אונס, איום, תרמית או השפעה בלתי הוגנת, מצווה מה יעשה בכל רכושי לאחר אריכות ימים ושנים, כמפורט להלן:

  1. הנני מצהיר כי צוואה זו הינה צוואתי האחרונה. בזאת אני מבטל באופן מוחלט כל צוואה קודמת שערכתי, בכל צורה שהיא.

  2. צוואה זו מתייחסת לכל רכושי (להלן: "עיזבוני"), לרבות כל המקרקעין, הרכבים, המיטלטלין, הכספים, המניות, קרנות הפנסיה, קרנות הגמל, חשבונות הבנק מכל סוג שהוא, זכויות כספיות אחרות, ו/או כל סוג רכוש אחר בבעלותי, בישראל או בכל מדינה אחרת בעולם, לרבות כל רכוש או זכות שיתווספו לי לאחר חתימת צוואה זו.

  3. הנני מצווה כי, בטרם לחלוקת העיזבון, עיזבוני ישמש לתשלום הוצאות קבורתי וטקס הקבורה, ותשלום כל חובותיי, ככל שיהיו.

  4. יורשיי על פי צוואה זו הם:

    א. זהות היורש (ילד, בת זוג, הורה, אח, חבר וכו'), שם היורש, מספר תעודת זהות/ דרכון (ציון אזרחות זרה ליורש שמתגורר בחו"ל), תאריך לידה.
    ב. זהות היורש, שם היורש, מספר תעודת זהות/ דרכון, תאריך לידה.
    ג. זהות היורש, שם היורש, מספר תעודת זהות/ דרכון, תאריך לידה.
    ד. זהות היורש, שם היורש, מספר תעודת זהות/ דרכון, תאריך לידה.

  5. הנני מצווה לבתי הבכורה, יורשת א', את כל התכשיטים שבבעלותי.

  6. במקרה של פטירת יורשת א' חו"ח, התכשיטים יועברו לבתה הבכורה של בתי (נכדתי) שם_________________ ת"ז__________ (מומלץ להיוועץ בעו"ד בטרם להוספת סעיף יורש אחר יורש).

  7. הנני מצווה לבני, יורש ב', את חשבון הבנק שבבעלותי.

  8. הנני מצווה לבת הזקונים שלי, יורשת ג', את המניות שבבעלותי.

  9. עד הגיעה של יורשת ג' לגיל 25, הנני מורה ש__________ (שם מלא ות"ז) ישמש כנאמן שיקים חשבון נאמנות על שמה של יורשת ג'. החשבון ינוהל על ידי הנאמן שיפעל לשם שמירת המניות, השקעתן וחלוקתן, בהתאם לטובתה של יורשת ג'. פירות ותמורות חשבון הנאמנות, יהיו לנכסי הנאמנות.

  10. תפקיד הנאמן יסתיים בעת הגיעה של יורשת ג' לגיל 25, והעברת יתרת הנאמנות על כלל פירותיה, לידיה של יורשת ג'. (חשוב ביותר להיוועץ בעו"ד בטרם להוספת סעיפי נאמנות).

  11. הנני מצווה לבנה של אשתי השנייה, יורש ד', את הרכב שבבעלותי.

  12. הנני מצווה לחלק את כל יתר עיזבוני על פי צוואה זו, לרבות הדירה שברחוב__________
  הידועה כגוש_______ חלקה______ תת חלקה________, בין שלושת ילדיי, יורשת א', יורש ב' ויורשת ג', בחלקים שווים.

  13. לראיה, הריני חותם בפני שני עדים על צוואה זו, בהיותי מיושב בדעתי וצלול, מרצוני הטוב והחופשי, מבלי כל אונס, איום, תרמית או השפעה בלתי הוגנת.

  ולראיה באתי על החתום במען__________ תאריך____________

  חתימה_________
  שם המצווה_________

  אישור העדים:

  אנו הח"מ, עד 1___________ ת"ז____________ עד 2_____________ ת"ז__________

  אנו מצהירים שאנו אזרחי ישראל, בגירים למעלה מ-18 שנים, ושאין לנו כל טובת הנאה בעיזבון המצווה.

  אנו מאשרים כי שם המצווה______________ ת"ז_____________, חתם בפנינו על צוואתו זו, מרצונו הטוב והחופשי, מבלי כל אונס, איום, תרמית, לחץ או השפעה כל שהיא, לאחר שהצהיר בנוכחותנו שזו צוואתו האחרונה. אנו מצהירים כי חתמנו על צוואה זו, בנוכחות המצווה, ובנוכחות העד האחר.

  ולראיה באנו על החתום במען_______________ תאריך_________________

  חתימה___________________ חתימה__________________________
  עד 1____________________ עד 2____________________________

  אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף