Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לירושה [מדריך משפטי 2024]

  אחד היורשים הגיש בקשה למתן צו ירושה וגיליתם שאיחרתם את המועד להגשת ההתנגדות למתן צו הירושה? חוק הירושה קובע את המועדים בהם ניתן להגיש התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ומעניק לרשם לענייני ירושה את הסמכות להסדיר אותם.

  האם בכל מקרה של איחור בהגשת התנגדות לירושה נגזר עליכם לקבל את חלוקת הירושה כפי שהיא? האם ישנן נסיבות בגינן ניתן יהיה להאריך את המועד להגשת התנגדות לירושה? ומה הן הנסיבות המצדיקות את הארכת המועד?

  תוכן עניינים

  מהו המועד להגשת התנגדות לירושה?

  המועד להגשת התנגדות למתן צו ירושה הוא לכל הפחות לאחר שבועיים מיום פרסום הגשת הבקשה למתן צו ירושה, או בכל זמן אחר שיקבע הרשם לענייני ירושה. על פי כלל הרשם לענייני ירושה קובע מועד של 14 ימים לאחר הפרסום בהם ניתן להגיש התנגדות לירושה.

  יחד עם זאת החוק קובע כי כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן צו הירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם ניתן לבקש להאריך מועד להגשת התנגדות לירושה?

   כל עוד לא ניתן צו הירושה, ניתן לבקש להאריך מועד להגשת התנגדות לירושה. על הבקשה להיות עניינית ולכלול את הנימוקים להארכת המועד להגשת ההתנגדות למתן צו הירושה.

   חשוב לדעת שבית המשפט עשוי אף לאפשר להגיש התנגדות לירושה במקרים שחלפו מספר שנים מיום פרסום הבקשה למתן צו ירושה, בנסיבות שיצדיקו זאת.

   יחד עם זאת את הבקשה יש להגיש מוקדם ככל האפשר ולהימנע מאי הנעימות הכרוכה בהשתהות עם הגשת ההתנגדות לירושה שלא לצורך.

   מדוע לא מומלץ להשתהות עם הגשת התנגדות לירושה?

   על אף שהחוק מאפשר את הגשת ההתנגדות למתן צו ירושה גם בחלוף הזמן שקבע הרשם וכל עוד לא ניתן צו ירושה, לא מומלץ להשתהות עם הגשת ההתנגדות למתן צו הירושה משני טעמים עיקריים:

   מתן צו ירושה על ידי הרשם לענייני ירושה

   השתהות עם הגשת ההתנגדות לצו ירושה משולה להנחת כספכם על קרן הצבי, שכן אין באפשרותכם כל דרך לדעת מתי הרשם לענייני ירושה יתן את צו הירושה. יתכן והרשם יתעכב, ומקרה זה יאפשר לכם זמן נוסף להגיש את ההתנגדות, אך מדובר בסיכון גדול. כל עוד לא תוגש התנגדות או בקשה להארכת מועד, יתכן שהרשם יתן את צו הירושה בזמן קצר לאחר חלוף המועד מה שימנע מכם את האפשרות להגיש התנגדות לצו ירושה.

   חשוב להבין כי לאחר מתן צו ירושה לא ניתן להגיש התנגדות למתן צו ירושה ועליכם לפעול בנתיב אחר של תיקון או ביטול צו ירושה. הליך זה עשוי להיות מורכב יותר, ותאלצו לנמק מדוע לא הוגשה התנגדות מטעמכם בזמן. עיכוב זה יפעל לרעתכם, במיוחד אם בגינו הצד השני יתקשה להוכיח את עמדתו, ועשוי להקשות גם על ניהול התביעה לביטול צו הירושה.

   פסילת ההתנגדות על הסף

   גם במקרים בהם הרשם טרם הספיק ליתן צו ירושה, שיהוי בהגשת התנגדות לירושה והמנעות מבקשה להארכת מועד עשויה לפעול לרעתכם ולהביא את הרשם לפסול את התנגדותכם למתן צו הירושה על הסף.

   כך במקרים בהם ההשתהות אינה מוצדקת והיא הובילה לכך שהצד השני יתקשה להוכיח את עמדתו, יתכן והבקשה תפסל על הסף.

   מה הן העילות להארכת מועד התנגדות לירושה?

   העילות להארכת מועד יכולות להיות מגוונות ובין היתר:

   1. איתור עורך דין – הצורך של המבקש בזמן נוסף לאיתור עורך דין ירושה שיטפל בהתנגדות למתן צו הירושה.
   2. איסוף ראיות – המבקש נזקק לזמן נוסף לשם גיבוש התמונה העובדתית המרכיבה את כתב ההתנגדות למתן צו ירושה
   3. נסיבות אישיות – כגון נסיבות רפואיות או משפחתיות מסויימות שמצריכות זמן נוסף להגשת ההתנגדות למתן צו הירושה.
   4. איחור בגילוי הבקשה למתן צו ירושה – כתב הבקשה הובא לידיעת המתנגד זמן רב לאחר פרסומה.

   מהו המועד הסופי לבקשת הארכת מועד להגשת התנגדות?

   המועד הסופי לבקשת הארכת מועד להגשת התנגדות, יהיה מועד מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה. לאחר מועד זה, לא ניתן עוד להגיש בקשת הארכת מועד להגשת התנגדות, לא משנה באילו נסיבות.

   על פי הפסיקה נקבע, שכל עוד לא ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, ניתן לבקש להאריך את המועד, ואפילו אם חלפו מספר שנים.

   כך נקבע בפסיקה שגם לאחר מספר שנים, ניתן יהיה להגיש בקשת אורכה להתנגדות, אם לא ניתן הצו, וזאת מתוך שיקולים של האינטרס הציבורי בבסיס של סכסוכי ירושה, פערי מידע גדולים בין צדדים לסכסוך ירושה, והאופי הייחודי של סכסוך הירושה, השונה מסכסוכי משפחה אחרים.

   לצורך ההכרעה אם לאפשר הארכת מועד התנגדות בחלוף הזמן, בית המשפט יבחן את:

   1. הנסיבות והעילות בגינן הוגשה בקשת האורכה באיחור.
   2. מידת הפגיעה שתגרם למתנגדים לצו הירושה או צו קיום הצוואה, אם לא תתקבל בקשתם להאריך את מועד הגשת ההתנגדות. למעשה בית המשפט יבחן בין היתר, את עילות ההתנגדות על פני השטח, מבלי להיכנס לעומקן, אלא האם הן מגלות טעם סביר, או שמדובר בהתנגדות סרק.
   3. מידת הפגיעה שתגרם ליורשים שמבקשים את צו הירושה או צו קיום הצוואה, והאם ניתן לצמצם את הפגיעה ולפצותם על כך. למשל באמצעות הפקדת ערובה, שתבטיח את השבת ההוצאות הכספיות שלהם בשל ההליך והתמשכותו.

   בקשה תמציתית ומנומקת להארכת מועד להגשת התנגדות

   בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות צריכה להיות תמציתית ומנומקת היטב, ולגעת בנקודות המהותיות שבגינן יש להאריך את המועד: הסיבות לכך שההתנגדות טרם הוגשה, הפגיעה שתגרם לכם אם הבקשה לא תתקבל, והסיבות מדוע לא נפגעות זכויותיהם של מבקשי הצו.

   בית המשפט יאזן בין האינטרסים של הצדדים

   בשורה התחתונה, בית המשפט אינו רואה בסדרי הדין כמטרה עצמה, אלא כדרך אל מימוש המטרה, ולפיכך, כל עוד לא ניתן צו הירושה, בית המשפט יאזן בין האינטרסים של הצדדים, ויאפשר הארכת מועד להגשת התנגדות לירושה בהתאם לנסיבות המקרה.

   ככל שבית המשפט ימצא שהנסיבות להארכת המועד הן מוצדקות, ושהפגיעה בצד השני אינה גורמת לעיוות דין ולאי צדק, סביר להניח שבית המשפט יאפשר את הארכת המועד להתנגדות לצו ירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף