Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  הסתלקות מירושה לטובת נכד

  חוק הירושה מאפשר לכל יורש להסתלק מהירושה, לטובת יורש או לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

  נשאלת השאלה האם תתאפשר הסתלקות מירושה לטובת נכד? לפניכם מאמר משפטי שיסקור את הכללים בחוק הירושה הנוגעים להסתלקות יורש מירושה לטובת נכדו של המוריש.

  תוכן עניינים

  מה קובע סעיף 6 לחוק הירושה (הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון)?

  סעיף 6 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 מתיר לכל יורש להסתלק בטרם לחלוקת העיזבון בהתאם לתנאים הקבועים בו.

  התנאים הקבועים בחוק הירושה:

  1. ההסתלקות תתבצע לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון.
  2. היורש שהסתלק הגיש תצהיר הסתלקות, חתום ומאומת על ידי עורך דין.
  3. התצהיר יוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הדיון מתנהל שם.
  4. היורש שהסתלק הצהיר בתצהירו על הסתלקותו מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו.
  5. היורש הסתלק לטובת כלל היורשים, יורש ספציפי, בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
  6. לא נדרשת הסכמתו של האדם לטובתו מסתלקים

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם כל הסתלקות מהירושה תאושר?

   לא. רק הסתלקות העומדת בתנאי חוק הירושה והדין תאושר. הסתלקות מהירושה יכולה להיות כללית לטובת כלל היורשים בצוואה או הסתלקות ספציפית לטובת אחד מהיורשים או לטובת אדם אחר שהינו בן זוג, ילד או אח.

   הסתלקות שאינה לטובת יורש, בן זוג, ילד או אח של המוריש על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה, לא תאושר לטובת אותו אדם והיא תחשב כהסתלקות כללית. כמו כן הסתלקות שיש בה חוסר תום לב, למשל במקרה של ניסיון התחמקות מתשלומי חוב לנושים, לא תאושר, והיא תבוטל.

   הסתלקות של מי שהוא קטין או פסול דין, טעונה אישור בית המשפט, ורק לאחר שיבחן בית המשפט את טובת הקטין או פסול הדין, בית המשפט יקבע האם לאשר את ההסתלקות או לדחותה.

   האם ניתן להסתלק מהירושה לטובת נכד?

   סעיף 6(ב) לחוק הירושה קובע כי:

   "6(ב) מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש."

   הוראות החוק קובעות במפורש כי ניתן להסתלק מהעיזבון לטובת אדם אחר שאינו יורש על פי הצוואה או על פי הדין רק אם מדובר בבן זוג של המוריש, בילד של המוריש או באח של המוריש. כלומר נכד, לא נחשב אדם אחר שניתן להסתלק לטובתו.

   המשמעות היא שניתן יהיה להסתלק לטובת נכד רק במקרים בהם הנכד הוא יורש על פי דין או במקרים בהם המוריש הותיר אחריו צוואה והכליל את הנכד כאחד מיורשיו לפי הצוואה. פעמים רבות נכד לא יהייה בין היורשים על פי דין או על פי צוואה, ובמקרים אלה, לא ניתן יהא להסתלק מהירושה לטובתו.

   האם ניתן לעשות הסכם בין יורשים שיעביר את חלקו של יורש לטובת נכד?

   הסכם בין יורשים חייב להיערך בין היורשים לפי הצוואה או היורשים על פי דין בלבד, ולא ניתן לערוך הסכם בין יורשים עם אף אדם אחר (לרבות בן זוג, ילד או אח של המוריש).

   כלומר, רק במקרה שהנכד הוא אחד מהיורשים בצוואה, ניתן לעשות הסכם בין יורשים שיעביר את חלקו של יורש לטובת הנכד של המוריש, במקרה זה ניתן גם כאמור להסתלק מהצוואה לטובת הנכד, ויש לבחון את הנסיבות על מנת להעדיף את אחת מהאפשרויות.

   האם ניתן לחזור בי מהסתלקות מהירושה?

   לא, לאחר שהסתלקות התקבלה, לא ניתן עוד לחזור מההסתלקות, אלא במקרים חריגים מאוד למשל במקרים של כפייה, הטעיה עושק וכדומה.

   חשוב להבין שההשלכות של הסתלקות מהירושה לטובת נכד במקרים בהם ההסתלקות נעשתה שלא לטובת יורש, בן זוג, ילד או אח של המוריש, תהא כאילו הסתלק הסתלקות כללית והמשמעות היא שחלקו של המסתלק מהירושה יתווסף לשאר היורשים בצוואה לפי חלקיהם בירושה.

   האם ניתן להעביר לטובת נכד את חלקי בירושה לאחר מימוש הירושה?

   אין כל מניעה להעביר לטובת נכד, את הרכוש והכספים שהתקבלו מהעיזבון, לאחר חלוקת העיזבון, אלא אם נקבעו תנאים בצוואתו של המוריש שאוסרים על כך באופן ספציפי. במקרה כזה ניתן לעיתים להגיש התנגדות לצוואה, בהתאם לנסיבות התנאי, ובמקרים חריגים בית המשפט עשוי לפסול את התנאי המגביל.

   חשוב להבין כי העברת הרכוש לאחר חלוקת העיזבון בין היורשים, לא תחשב כהעברה אגב ירושה, אלא כהעברת רכוש רגילה בין אנשים, ולכך יתכנו השפעות מיסוי על הרכוש שיועבר. עורך דין לענייני ירושה ייעץ לכם לגבי השלכות המס של כל פעולה ויסייע לכם לפעול באופן שיטיב עימכם.

   הסתלקות מירושה לטובת נכד רק אם הוא יורש

   בסיכום האמור, ניתן להסתלק מירושה לטובת נכד רק במקרים בהם הנכד הוא אחד מיורשי העיזבון. במקרים בהם הנכד לא נכלל בין יורשי העיזבון, לא ניתן להסתלק בעבורו מהירושה, והעברת החלק בירושה לאחר מימושה תחשב לעסקה רגילה ברכוש, לרבות כלל המיסוי החל על פי דין.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף