Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  המועדים להגשת התנגדויות לצוואה

  אתם מבקשים להתנגד לצו קיום צוואה ושואלים את עצמכם מה הם המועדים להגשת התנגדויות לצוואה? האם עליכם להגיש התנגדות בטרם ניתן צו קיום צוואה? ומה קורה לאחר שהצו ניתן? האם אתם עדיין רשאים להגיש התנגדות? האם נגזר עליכם לקבל את הצוואה כמות שהיא?

  אם אתם מבקשים להתנגד לצוואה של אדם, עליכם לדעת מה הם המועדים הקבועים בחוק הירושה ומה המשמעות של השתהות עם הגשת ההתנגדות.

  תוכן עניינים

  מועדי התנגדות בטרם ניתן צו קיום צוואה

  חוק הירושה קובע כי לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, על הרשם לענייני ירושה להודיע על כך ברבים, ולקבוע זמן מתאים להגשת התנגדות לקיום צוואה של לא פחות משבועיים מיום מועד פרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה. הזמן הקבוע בחוק הוא זמן מינימלי והרשם רשאי לקבוע זמן ארוך יותר בנסיבות המתאימות.

  בחלוף הזמן שניתן על ידי הרשם להגשת התנגדות, וכל עוד לא הוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, רשאי הרשם לתת צו קיום צוואה. כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, כל מי שמבקש להגיש התנגדות רשאי להגישה לרשם, גם אם חלף הזמן שניתן על ידי הרשם. לאחר שניתן צו קיום צוואה, לא ניתן עוד להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הארכת מועד להתנגדות בטרם ניתן צו קיום צוואה

   כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש לרשם לענייני יורשה, בקשה להאריך את המועד להתנגדות לצו קיום צוואה. בטרם למתן צו קיום צוואה, הרשם רשאי לאפשר להאריך את המועד להגשת התנגדות, גם אם כבר חלף הזמן אותו הוא קבע.

   את הבקשה להארכת מועד להתנגדות יש לנמק בהתאם לנסיבות, הנימוקים לבקשתכם יכולים להיות בנסיבות שלהלן:

   • אתם מבקשים לאתר עורך דין ירושה שיסייע לכם בהגשת התנגדות לצוואה.
   • הבקשה למתן צו ירושה הובאה לידיעתכם לא ביום הפרסום, אלא לאחר מכן.
   • נדרש לכם זמן נוסף לאסוף ראיות.
   • כל נימוק אחר שמונע מכם להגיש את ההתנגדות לצו קיום צוואה במסגרת הזמנים שנקבעו על ידי הרשם לענייני ירושה.

   מועד להגשת בקשה לביטול או תיקון צו קיום צוואה

   כאמור, לאחר שניתן צו קיום צוואה לא ניתן עוד להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, ועל מנת לבטל או לתקן את צו קיום הצוואה עליכם יהיה להגיש בקשה מתאימה לביטול או תיקון צו קיום צוואה. המועד להגשת בקשות אלה, הוא בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר שהגיעה לידיכם העובדה או הטענה בגינה אתם מבקשים לתקן או לבטל את צו קיום הצוואה.

   מועדי התיישנות להתנגדויות לצוואה

   חוק ההתיישנות קובע שפסק דין שאינו טעון ביצוע לא מתיישן, מתן צו קיום צוואה הוא פסק דין שאינו טעון ביצוע, ועל כן הוא למעשה לא מתיישן, וניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה גם לאחר זמן רב. יחד עם זאת עשויות לעלות טענות לשיהוי שיובילו בפועל לדחיית הבקשה.

   משמעות השיהוי בהגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה

   אי הגשת הבקשה לביטול צו קיום צוואה בהזדמנות הסבירה הראשונה ושיהוי שלה, עשוי להוביל לדחייתה בשל השיהוי, ועל כן חשוב לנמק מדוע הוגשה הבקשה לביטול צו קיום צוואה בשיהוי.

   בית המשפט יבחן את הטעמים לשיהוי, את תוצאות השיהוי ואת מידת הפגיעה הנובעת מהשיהוי, ולפיכך יקבע האם יש לדון בבקשה לביטול צו קיום צוואה.

   כך למשל ניקח מקרה שהיה בו ניתן היה לברר את הטענות בסמוך למתן הצו, אך המבקש השתהה בלא כל נימוק סביר. נוסף על כך השיהוי בהגשת בקשתו הקשה באופן משמעותי על בירור טענות ביחס לכשירות המנוח, נסיבות עריכת הצוואה ושמיעת עדויות רלוונטיות.

   במקרה זה בית המשפט קבע כי השיהוי חסם את דרכו של המבקש מבירור אובייקטיבי של טענותיו. על כן בית המשפט פסק שלא ניתן לדון בבקשה לביטול צו קיום צוואה ודחה את הבקשה.

   חשיבות עמידה במועדים להגשת התנגדות לצוואה

   בשורה התחתונה, לאחר מועד פרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה, יש לכל מי שמבקש להתנגד לצוואה שבועיים עד להגשת התנגדותו. כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן לבקש את הארכת המועד ובכך לקנות זמן נוסף לצורך ביסוס ההתנגדות ופנייה לסיוע עורך דין לענייני ירושה.

   לאחר מתן צו קיום צוואה לא ניתן עוד להגיש התנגדות לצוואה, אלא רק בקשה לביטול או תיקון צו קיום צוואה. בקשה זו יש להגיש ברגע הראשון שנודע על העובדה או הראייה בגינה מבקשים לבטל או לתקן את צו קיום הצוואה. שיהוי בהגשת הבקשות במועד המתאים, עשוי לגרום לדחיית בקשתכם. על כן הקפידו לעמוד במועדים להגשת התנגדות לצוואה ולהגשת ביטול צו קיום צוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף