Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 053-6218290

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איתור צו ירושה [מדריך משפטי 2024]

  כאשר אדם הולך לבית עולמו, הוא לא לוקח עימו את רכושו, ועיזבונו מחולק בין יורשיו שנותרו בחיים. על מנת לחלק את הירושה, על בני המשפחה האבלים, לפעול לצורך איתור צו ירושה ומימושו.

  הליך זה הוא הליך בירוקרטי המתבצע אל מול משרדי הרשם לענייני ירושה. הליך מתן צו ירושה עבר עם השנים תהליך דיגיטליזציה, שהואץ מאוד בשלוש השנים האחרונות מאז בואה של המגיפה. על מנת לצלוח את ההליך בשעתכם הקשה, נדרש מכם לרכוש כלים וידע מתאים, לצורך כך ריכזנו עבורכם את המידע המקצועי הנדרש, שיעזור לכם לממש את ירושת המנוח.

  תוכן עניינים

  למה צריך צו ירושה?

  על מנת לממש את עיזבון המנוח, נדרש צו ירושה, וכל עוד לא ניתן צו ירושה, הרכוש של המנוח מוקפא ולא ניתן לעשות בו כל שימוש, פרט למקרים ייחודיים כגון חשבון בנק משותף שיש בו סעיף אריכות ימים המאפשר שימוש שגרתי בחשבון.

  על יורש שמעוניין לממש את עיזבונו של המנוח ולעשות שימוש בכספים המגיעים לו על פי דין, להגיש בקשה למתן צו ירושה, לפעול בהתאם להנחיות הרשם לענייני ירושה ולהמתין למתן צו הירושה החתום בידי הרשם לענייני ירושה.

  איך מוציאים צו ירושה כשאין צוואה?

  כשהמנוח לא הותיר אחריו צוואה, על היורשים המעוניינים במימוש הירושה, לפנות לרשם הירושה בבקשה למתן צו ירושה.

  בקשה למתן צו ירושה תוגש לרשם לענייני ירושה על ידי מגיש הבקשה בעצמו באמצעות טופס ידני שיוגש פיזית לרשם לענייני ירושה או באופן מקוון באתר הרשם לענייני ירושה online.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ככל שמגיש הבקשה מיוצג על ידי עורך דין, עורך הדין יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד, ואין הוא רשאי להגיש בקשה בטופס פיזי פרט למקרים חריגים, בהם נקבע כי לא ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.

   לאחר הגשת הבקשה למתן צו ירושה, הרשם לענייני ירושה יפרסם הודעה על הגשת הבקשה למתן צו ירושה בעיתון יומי אחד וברשומות בהתאם לדין, ויאפשר הגשת התנגדות בזמן שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום. ככל שלא תוגש התנגדות למתן צו הירושה, הרשם יחתום על צו הירושה בחותם דיגיטלי.

   במקרה שתוגש התנגדות למתן צו ירושה, הרשם יעביר את ההליך לבית המשפט לענייני משפחה שבסמכותו לדון בהתנגדות ועל המתנגדים יוטל הנטל להוכיח את התנגדותם לבקשה לצו ירושה כפי שהוגשה על ידכם.

   צו ירושה מקוון

   באתר הרשם לענייני ירושה online,ניתן להגיש בקשה לצו ירושה מקוון. בקשה לצו ירושה מקוון יכולה להיות מוגשת על ידי כל אדם שיש לו עניין בירושה, או על ידי מיופה כוח מטעמו. יצויין כי אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין, עורך הדין יכול להגיש בקשה למתן צו ירושה, באופן מקוון בלבד, פרט למקרים חריגים.

   כך למשל במקרים בהם נמנים בין היורשים קרובי משפחה רחוקים כגון אחיו של המנוח וצאצאיהם, סביו של המנוח, דודיו של המנוח ובני דודיו של המנוח, לא ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון ויש להגיש אותה למזכירות הרשם לענייני ירושה בלבד.

   יצויין כי במקרים בהם היורשים מבקשים להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, ניתן להגיש את הבקשה למתן צו ירושה באופן מקוון, ואילו הבקשה למינוי מנהל עיזבון תוגש למזכירות הרשם לענייני ירושה.

   את הבקשה למתן צו ירושה יש למלא בהתאם להנחיות בטופס הבקשה, לצורך כך עליכם יהא להצטייד בפרטים האישיים של כלל היורשים (תעודת זהות, שם מלא על פי תעודת הזהות כתובת מגורים וטלפון), ולצרף את כלל המסמכים הנדרשים שלהלן:

   1. העתק אישור תשלומי אגרות – אגרת פתיחת בקשה ואגרת פרסום בעיתון – את האגרות ניתן לשלם בשירות התשלומים הממשלתי המקוון, בעמדות מיוחדות בלשכת הרשם לענייני ירושה (באשראי בלבד) או בבנק הדואר. את אישורי התשלום שמתקבלים לאחר תשלום האגרה עליכם לצרף לבקשה (אם בחרתם להגיש את הבקשה באופן פיזי, מומלץ בחום לשמור עותק אחד של אישור התשלום בידיכם).
   2. הצהרה של היורשים כי הם מודעים להגשת הבקשה לצו ירושה או אישור משלוח הודעות ליורשים על כך שהוגשה בקשה למתן צו ירושה.
   3. ייפוי כוח – במקרה שהמבקש מיוצג על ידי עורך דין יש לצרף ייפוי כוח חתום על ידי עורך הדין.
   4. תעודת פטירה של מנוח שאינו אזרח ישראלי – במקרה שלמנוח לא הייתה תעודת זהות ישראלית יש לצרף תעודת פטירה (אין צורך לצרף תעודת פטירה בכל מקרה אחר, ומספיק למלא את תאריך פטירת המנוח ומקום מושבו בעת הפטירה).
   5. תעודת פטירה של היורשים שנפטרו – כאשר חלק מהיורשים נפטרו בטרם למנוח יש לצרף תעודת פטירה של כל יורש שנפטר (גם אם מדובר באזרחים ישראליים).
   6. תצהיר הסתלקות חתום על ידי עורך דין – במקרה שאחד היורשים מבקש להסתלק מהעיזבון לטובת יורש אחר יש לצרף תצהיר הסתלקות מטעמו.
   7. צו מינוי אפוטרופוס – במקרה שאחד היורשים הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס או קטין, עליכם לציין זאת בטופס הבקשה, כאשר מדובר באדם שמונה לו אפוטרופוס עליכם לצרף את צו המינוי.
   8. במקרה שלמנוח היה רכב בבעלותו – עליכם יהא למלא בטופס הבקשה את מספר רישוי הרכב, שנת ייצורו, שם היצרן ושם הדגם (אין צורך לצרף מסמכים).

   איתור צו ירושה לפי תעודת זהות

   אם לאחר שצו הירושה ניתן ונחתם על ידי הרשם, אתם מבקשים לאתר צו ירושה, או במקרה שאינכם יודעים אם ניתן צו ואתם מבקשים לבדוק זאת, ניתן לאתר בעצמכם צו ירושה, לפי תעודת הזהות של המנוח. את צו הירושה ניתן לאתר באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה online המאפשר לכל אדם להגיש בקשת איתור צו ירושה באמצעות תעודת זהות של המנוח או באמצעות מספר תיק (מספר בקשה).

   מי יכול לקבל העתק צו ירושה?

   כל אדם שמעוניין לקבל העתק של צו הירושה לידיו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק צו ירושה לרשם לענייני ירושה, ולקבל העתק של צו הירושה, לאחר שהזדהה ושילם אגרה עבור הנפקת הצו. לאחר הגשת הבקשה לקבל העתק של צו הירושה, יוצגו פרטי הבקשה ופרטי המבקש באתר הרשם לענייני ירושה, באופן גלוי לכלל הציבור.

   צו הירושה שמונפק על ידי רשם הירושה הוא צו דיגטלי שנחתם באופן דיגיטילי (ולא ניתן לקבל במשרדי הרשם עותק מודפס), והוא נשלח אוטומטית למגיש הבקשה או עורך דינו, על כן מומלץ לשמור את הצו שישמש אתכם בעתיד.
   בנוסף צו הירושה מועבר באופן אוטומטי גם לגופים המוסדיים הרלוונטיים, כגון הבנקים, חברות הביטוח, משרד התחבורה, משרד רישום המקרקעין, רשות התאגידים וכו'.

   אם אדם מעוניין בהצגת הצו במדינות זרות, למשל במקרים בהם למנוח נכסים בחו"ל אותם היורשים מעוניינים לממש, ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה גם בקשה לקבל העתק צו ירושה חתום באפוסטיל.מי זכאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

   כל אדם שיש לו עניין בצוואה ומבקש לקיים אותה. לבקשה יש לצרף בנוסף על כלל המסמכים הנדרשים בבקשה למתן צו ירושה, גם צוואה מקורית. אם הבקשה מוגשת באופן מקוון, יצורף אליה העתק צילום הצוואה, והמבקש ידרש להמציא את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה תוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה.

   איפה שומרים את הצוואה?

   מומלץ להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה, על אף שאין חובה להפקיד צוואה אצל הרשם, כך תבטיחו את שמירת הצוואה (שנשמרת גם בעותק פיזי וגם בעותק מקוון), ותמנעו ממקרים בהם היורשים לא מצליחים לאתר את הצוואה.

   בנוסף ניתן להפקיד את הצוואה אצל עורך דין ירושה שערך לכם את הצוואה, או במקום בטוח בו אתם שומרים מסמכים חשובים, כגון כספת.

   יצויין כי הפקדת הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה לא יכולה להעשות באמצעות עורך הדין שערך אותה, אלא על המצווה להפקיד אותה בעצמו לאחר תשלום אגרה עבור ההפקדה. יחד עם זאת, במקרה שהצוואה נערכה בפני נוטריון, הנוטריון כן מוסמך להפקיד את הצוואה.

   כיצד נבדוק אם נערכה צוואה?

   במקרה שהיורשים חושדים כי המנוח הותיר אחריו צוואה עליהם לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה לברר האם המנוח הפקיד צוואה. בנוסף מומלץ לפנות לעורך דין שייצג את המנוח שיתכן שהפקיד אצלו את הצוואה ולחפש את הצוואה במסמכים של המנוח, במגירות, במחשב, בכספת וכו'.

   מימוש הירושה לאחר מתן צו ירושה

   בשורה התחתונה, על מנת לממש את ירושת המנוח עליכם להגיש בקשה לאיתור צו ירושה, או בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה, לשלם את האגרה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולפעול בהתאם להנחיות הרשם לענייני ירושה. לאחר מתן צו הירושה ניתן לפעול לחלוקת הירושה בין היורשים בהתאם להוראות צו הירושה ולמימוש צו הירושה מכל הגופים בהם החזיק המנוח את נכסיו.

   האם אפשר לבטל צו ירושה שאותר?

   אם איתרתם צו ירושה שכבר ניתן, ואתם מבקשים לתקן אותו או לבטל אותו, עליכם להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט.

   צו ירושה יבוטל במקרים חריגים אם יש טענות חדשות או עובדות חדשות, שלא היו בידיכם לפני מתן צו הירושה. על מנת שהטענות שלכם ישמעו, ראשית עליכם לנמק מדוע לא הגשתם התנגדות לצו הירושה עוד לפני שהצו ניתן.

   בנוסף תצטרכו להוכיח בפני בית המשפט שלא ידעתם על הטענות או העובדות לפני מתן הצו, או שלא ידעתם על מתן הצו, ושלא יכולתם לדעת עליו, למרות שעשיתם את כל מה שהיה ביכולתכם לעשות על מנת לאתר את הבקשה לצו ירושה בזמן.

   עוד תצטרכו להוכיח בפני בית המשפט גם את הטענות שלכם מדוע יש לבטל את הצו. לעיתים מדובר במשימה מורכבת, במיוחד במקרים בהם חלף זמן רב, וקשה לכם להשיג ראיות מתאימות. לבסוף תצטרכו להראות גם שביטול הצו בחלוף הזמן הוא סביר, ולא פוגע ביורשים האחרים באופן לא סביר.

   כמה עולה להוציא צו ירושה?

   עלות בקשה לצו ירושה כוללת קודם כל את תשלומי האגרות. נכון לשנת 2024, תשלומי האגרות הם:

   בקשה למתן צו ירושה מקוונת: 478 ₪

   בקשה למתן צו ירושה בטופס ידני: 562 ₪

   הוצאות פרסום: 66 ₪

   העתק מאושר של צו הירושה: 5.70 ₪ עבור כל העתק

   העתק מאושר של צו הירושה בחותמת אפוסטיל – 44.70 ₪ עבור כל העתק

   בנוסף לתשלומי האגרות, אם תבחרו להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה, עלות שכר הטרחה של בקשה למתן צו ירושה, נעה בממוצע בין 2,000-8,000 ₪ בהתאם למורכבות ההליך. שכר הטרחה עשוי גם להיגבות באחוזים, מתוך שווי הירושה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות – Accordil. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף