Accordil_MainPic ירושות וצוואות
Accordil_MainPic ירושות וצוואות
פנייה לייעוץ אישי  איך מתחלקת ירושה ללא צוואה? (מדריך משפטי)

  לכל אדם יש אפשרות לשלוט על מה ייעשה בנכסיו, בכספיו ובכל זכויותיו עלי אדמות (עיזבונו של אדם למעשה) לאחר פטירתו וזאת, באמצעות עריכת צוואה. כאשר אדם לא הותיר אחריו צוואה (או כאשר הותיר צוואה אך זו נפסלה מסיבות כאלה ואחרות) ובאופן רגיל, יחולק עיזבונו בין יורשיו באותה העת, בהתאם להוראות הקבועות בחוק הירושה.

  איך מתחלקת ירושה ללא צוואה? (מדריך משפטי)

  גם כאשר ישנה צוואה, אך המוריש לא התייחס לכלל נכסיו וכספיו בצוואה, אזי יחולקו נכסי המוריש המצוינים בצוואה בין יורשיו בהתאם להוראות הצוואה, ואילו יתר הנכסים יחולקו בין יורשי המוריש בהתאם לחוק הירושה.

  תוכן עניינים

  מי הם היורשים על פי הדין:

  חוק הירושה קובע את זהות היורשים של הנפטר:

  1. בן/בת הזוג של המוריש שנישא לו טרם מותו. יצוין, כי אף ידוע/ה בציבור תיחשב כבת זוג של המוריש לעל דבר ועניין לצורך הירושה על פי דין.
  2. ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדי המוריש).
  3. הורי המוריש וצאצאיהם (אחי המוריש).
  4. הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד תתחלק הירושה בין היורשים על פי דין כאשר המוריש לא הותיר צוואה?

   מבחינים בין שלוש קבוצות ירושה, הנקראות "פרנטלות". ישנן שלוש פרנטלות, כאשר בכל פרנטלה בן/בת הזוג (באם קיים כמובן) הינו יורש קבוע בירושה ורק חלקו משתנה. ניתן להחיל בכל פעם רק פרנטלה אחת, באופן בו אם הראשונה אינה רלוונטית, נפנה לשנייה וכן הלכה:

   1. הפרנטלה הראשונה – 1/2 הירושה לבן / בת הזוג ו- 1/2 יתחלק בין ילדי המוריש. ככל שאין בן / זוג, תתחלק הירושה באופן שווה בין ילדי המוריש בלבד, ככל שילדי המוריש נפטרו לפני המוריש, ילדיהם ייכנסו בנעליהם.
   2. הפרנטלה השנייה – 1/2 הירושה לבן/ בת הזוג ו-1/2 להורי המוריש בחלקים שווים (רבע ורבע). אם הורי המוריש אינן בין החיים במועד הרלוונטי- בן / בת הזוג יירשו 2/3 ואחיו של המוריש יירשו 1/3 מהירושה שיתחלק ביניהם באופן שווה.
   3. הפרנטלה השלישית – 2/3 יירשו בן/ בת הזוג של המוריש ו-1/3 יירשו הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

   מה כאשר אף פרנטלה אינה רלוונטית?

   • במקרה בו המוריש הותיר אחריו בן /בת זוג אך לא הותיר כל קרובים נוספים- יירש בן / בת הזוג את הירושה כולה בשלמות.
   • במקרה בו המוריש לא הותיר הן בן /בת זוג והן קרובי משפחה, מדינת ישראל הינה היורשת של העיזבון.

   כיצד יממשו היורשים את הירושה בפועל?

   – אחד היורשים יגיש בקשה (מקוונת או ידנית) לצו ירושה אצל הרשם לענייני ירושה או בבית דין דתי (רבני, דרוזי, שרעי), בבקשה יצוינו פרטי המנוח ופרטי היורשים כולם.

   – בהנחה שהכל תקין, ינפיק הרשם לענייני ירושה צו ירושה המפרט את זהות היורשים בעיזבון המנוח.

   – עם צו הירושה, יוכלו היורשים לממש את הירושה, לרבות לרשום את זכויותיהם בפני כל רשות או מוסד או לבצע פעולות מכוח צו הירושה.

   הסכם בין יורשים – אופציה נוספת בה ניתן לחלק את הירושה בין היורשים ללא צוואה

   אפשרות נוספת העומדת בפני היורשים, הינה לערוך ביניהם הסכם, במסגרתו יחליטו הם בהסכמה לחלק את הירושה באופן שונה מזה הקבוע בחוק.

   השיקולים לעריכת הסכם בין יורשים הינם על פי רוב כלכליים ומטרתם להימנע מתשלומי מיסים בגין עסקאות במקרקעין השייך לעיזבון, אך לעיתים השיקולים הינם מטעמי חמלה כנה על יורש אחר (למשל אח מעדיף שאחותו המצויה במצב כלכלי רע, תירש חלק גדול משלו בירושת הוריו).

   השיקולים לעריכת הסכם בין יורשים הינם על פי רוב כלכליים ומטרתם להימנע מתשלומי מיסים

   כאשר אדם לא הותיר אחריו צוואה, החוק מסדיר באופן ברור ומסודר, כיצד יחולק עיזבונו של אדם שנפטר בין קרובי משפחתו הקיימים במועד הרלוונטי.

   ברור, שלעיתים אף כאשר הוראות החוק ברורות, עדיין מתעוררים סכסוכי ירושה שבסופו של יום, מגיעים לפתחו של בית המשפט, אשר הוא זה אשר יכריע, לאור הוראות החוק ונסיבות המקרה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק, לעדכן ולחדש את התוכן המופיע בפורטל ירושות וצוואות. יחד עם זאת מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני. העושה שימוש בתוכן לצרכיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 053-6218290 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף